Tematem sesji było sprawozdanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych z działalności za 2021 r. Spółka wypracowała 4,7 mln zł zysku, z czego 750 tys. zł trafiło do budżetu miasta jako dywidenda. Radni przyjęli 17 uchwał.

Przedstawiono sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie za 2021 r. Spółka świadczyła usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów w mieście i siedmiu okolicznych gminach. Wypracowany zysk brutto ogółem wyniósł 4,7 mln zł. W stosunku do roku 2020 r. dynamika przychodów z tytułu sprzedaży usług wyniosła 113,82%.

Dokonano zmian w tegorocznym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany uwzględniają m.in. wprowadzenie do planu budżetu dofinansowania od Województwa Mazowieckiego (będzie przeznaczone na modernizację infrastruktury sportowej przy SP 3) oraz zwiększenie planu subwencji oświatowej.

Przegłosowano też uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Ciechanów porozumienia międzygminnego z Gminą Ciechanów, Gminą Opinogóra Górna i Gminą Sońsk. Jego celem jest wspólne planowanie działań rozwojowych. Gminy wspólnie przygotują i będą realizowały Strategię Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ciechanowa. Dokument umożliwi w przyszłości skuteczną realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy samorządów i zwiększy efektywność przedsięwzięć realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w formie współpracy partnerskiej. Strategia zostanie opracowywana w modelu partycypacyjnym, będzie podlegać konsultacjom społecznym i innym uzgodnieniom wynikającym z obowiązujących przepisów oraz zostanie przedłożona do uchwalenia radom gmin.

W związku z opracowywaniem przez Sejmik Województwa Mazowieckiego strategii rozwoju Mazowsza, radni dostosowali harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ciechanów do roku 2023.

Do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ciechanów na 2022 r. wprowadzone zostały dodatkowe środki, pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. Pozwoli to na zabezpieczenie środków na wykonanie robót związanych z przebudową budynku przy ul. Fabrycznej 2. Miasto nada mu nowe funkcje społeczne, m.in. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i problemom społecznym.

Radni zadecydowali też o zmianie terminów wnoszenia przez rodziców opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku. Opłaty z dołu zamiast płatności z góry mają ułatwić rozliczenia z rodzicami.

Na sesji zapadły także decyzje dotyczące wyrażenia zgód na zbycie nieruchomości i lokali mieszkalnych. W przypadku budynku wielomieszkaniowego przy ul. Krubińskiej 51 (z jednoczesną sprzedażą udziału w działce nr 237/8 – obręb Krubin) oraz lokali znajdujących się w budynku wielomieszkaniowym położonym przy ul. Krubińskiej 53 (z jednoczesną sprzedażą udziału w działce nr 237/6) – z wnioskiem o wykup wystąpili główni najemcy, którym, zgodnie z ustawą przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu. Przeniesienie własności działki w obrębie Szczurzyn na rzecz Województwa Mazowieckiego pozwoli prawnie uregulować sprawę jej faktycznego wykorzystania. Na terenie przeznaczonym pod inwestycje o charakterze usługowym do sprzedaży przeznaczone będą dwie działki w obrębie Niechodzin-Bielin. Teren w obrębie Śródmieścia, oznaczony nr 1937/29 na wniosek Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie będzie sprzedany w celu polepszenie warunków komunikacji obszaru, na którym znajduje się szkoła niepubliczna.

W konsekwencji przejęcia przez miasto nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przyznano ich właścicielom działki zamienne w obrębie tego samego obszaru Ciechanowa (Śmiecin).

Radni wyrazili zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na działkach miejskich w obrębie Podzamcza. Umożliwi to posadowienie urządzeń infrastruktury ciepłowniczej i wykonanie przyłącza cieplnego do miejskiej sieci budynków przy ul. Moniuszki 5 i 7.

W związku z planowanym przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej, ustanowiona będzie też służebność gruntowa na działce w Śródmieściu. Przebudowa będzie służyć nie tylko do zasilania zrewitalizowanego młyna, ale poprawi również bezpieczeństwo i zwiększy niezawodność zasilania odbiorców w rejonie stacji.

Skip to content