Rusza kolejna edycja budżetu partycypacyjnego miasta. Propozycje projektów ogólnomiejskich i osiedlowych będzie można składać w listopadzie. Po ich formalnej weryfikacji, w lutym 2023 r. nastąpi głosowanie mieszkańców, które wyłoni zadania przeznaczone do realizacji. Wyniki zostaną ogłoszone w marcu.

W ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego ratusz corocznie realizuje projekty, których autorami są mieszkańcy. Propozycje składane w ramach CBO mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy. To na przykład nowe przedsięwzięcia wzbogacające infrastrukturę miejską, poszerzające zakres działań edukacyjnych, ekologicznych czy kulturalnych lub sportowych.

Projekt do CBO może złożyć każdy mieszkaniec Ciechanowa. Nabór zadań do najbliższej edycji CBO odbędzie się od 2 do 25 listopada. Formularz można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta https://bo.umciechanow.pl/main/do_pobrania (dostępny poniżej tekstu), papierowa wersja dostępna jest w Biurze Obsługi Interesanta UM przy ul. Wodnej 1.

Autor może złożyć jeden projekt w kategorii ogólnomiejskiej i jeden w osiedlowej. Do propozycji projektu ogólnomiejskiego pomysłodawca musi załączyć listę z podpisami co najmniej 20 mieszkańców miasta, natomiast do osiedlowego – minimum 10 mieszkańców danego osiedla.

W kategorii projektów ogólnomiejskich znajdują się dwie kategorie: tzw. projekty miękkie (nieinwestycyjne, dotyczące np. edukacji, integracji społecznej, spraw kulturalnych, sportowych, szkoleń, polityki społecznej, zdrowia, przedsiębiorczości) oraz tzw. projekty twarde (infrastrukturalne, czyli przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, na przykład: budowa, modernizacja, rewitalizacja, remont, zakup sprzętu, itp.). Składając projekt do CBO należy pamiętać, że koszt projektów ogólnomiejskich „twardych” nie może przekroczyć 200 tys. zł. Oprócz tego zrealizowane zostaną 3 projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów. Pojedynczy projekt miękki nie może przekroczyć 30 tys. złotych.

Poza kategorią ogólnomiejską istnieje też druga – projekty osiedlowe. W ramach nadchodzącej edycji CBO na każdym osiedlu w Ciechanowie zrealizowany będzie mógł zostać jeden projekt. Jego wartość nie może przekroczyć 100 tys. zł. Jeśli w ramach kategorii projektów osiedlowych zgłoszony zostanie wyłącznie 1 projekt dla danego osiedla – jego realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów w głosowaniu mieszkańców.

Propozycje mieszkańców podlegać będą ocenie Komisji, która sprawdzi możliwości ich realizacji pod kątem merytorycznym i formalno-prawnym. Od negatywnej decyzji komisji przysługiwać będzie odwołanie.

Następnie pozytywnie zaopiniowane projekty zostaną umieszczone na kartach do głosowania i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów oraz w punktach do głosowania. O kolejności projektu na liście zdecyduje losowanie.

Głosowanie, w którym udział może wziąć każdy mieszkaniec Ciechanowa odbędzie się w lutym 2023 r. Głos będzie można oddać internetowo oraz papierowo w wyznaczonych punktach. Informacja o wynikach głosowania podana zostanie na stronie internetowej urzędu w marcu 2023 roku.

Do realizacji zostaną przeznaczone projekty, które uzyskają największą liczbę głosów w ramach danego osiedla (projekty osiedlowe) i w ramach całego miasta (projekty ogólnomiejskie). W kategorii projektów ogólnomiejskich do realizacji przeznaczone będą najpopularniejsze projekty, które zdobędą minimum 400 ważnych głosów.

Zwycięskie projekty będą wprowadzone do budżetu miasta w marcu 2023 roku.

Skip to content