Na listopadowej sesji radni jednogłośnie przyjęli Strategię Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Ciechanów do 2035 r. Zawiera ona m.in. cele i kierunki działań miasta na nadchodzące lata. Duże znaczenie dla ich wyznaczania miały opinie oraz oczekiwania uczestników procesu partycypacyjnego, które były istotnym elementem tworzenia dokumentu.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ciechanów do 2035 r. stanowi w hierarchii dokumentów strategicznych Ciechanowa kluczową rolę. Określono w niej cele i kierunki działań miasta, które będą realizowane w nadchodzących latach poprzez programy operacyjne oraz strategie sektorowe, a także bezpośrednio poprzez konkretne projekty finansowane z budżetu i źródeł zewnętrznych. Dokument jest również istotny z punktu widzenia możliwości ubiegania się o dofinansowania.

Założenia programowe miasta na nadchodzące lata zawierają m.in. opis wyzwań rozwojowych Ciechanowa i strategiczną wizję miasta oraz cele i kierunki działań do 2035 r. W dokumencie określono cztery najważniejsze cele dla rozwoju miasta: tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu przedsiębiorczości, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, podnoszenie poziomu życia mieszkańców i jakości usług publicznych, ochrona i racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska przyrodniczego.

Ich osiągnięcie pozwoli na wzrost liczby funkcjonujących w mieście podmiotów gospodarczych. Nastąpić ma wzrost liczby mieszkań, rozbudowa infrastruktury komunalnej oraz spadek osób korzystających z pomocy społecznej. Poprawi się też bezpieczeństwo poprzez inwestowanie w rozbudowę systemu monitoringu. Miasto będzie pobudzać aktywność społeczną i gospodarczą w obszarach zmarginalizowanych oraz realizować kolejne inwestycje w obszarze rewitalizacji.

Tworzone będą warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców. Nastąpi zwiększenie istniejącej długości ścieżek dla rowerzystów. W planach jest też kontynuacja prowadzenia inwestycji, których celem jest budowa dróg publicznych gminnych.

W zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów środowiska planowane jest jeszcze większe nasilenie inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE), wzrost liczby pojazdów zeroemisyjnych w taborze transportu publicznego. Rozbudowana będzie zielona i błękitna infrastruktura. Miasto rozwijać będzie zrównoważoną mobilność. Poprawi się również jakość przestrzeni publicznej poprzez wzrost zagospodarowanej powierzchni zieleni miejskiej.

W strategii założono również poprawę jakości kształcenia w szkołach i przedszkolach, wzrost liczby projektów edukacyjnych realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży oraz zwiększenie liczby inwestycji w infrastrukturę kształcenia przedszkolnego i ogólnego. Zwiększona będzie liczba miejsc usług kultury i promowania dziedzictwa kulturowego. Ciechanów będzie rozwijał e-usługi oraz prowadził działania nakierowane na zwiększenie liczby turystów przyjeżdżających do miasta.

Wyzwania rozwojowe Ciechanowa zostały zdefiniowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy stanu oraz obserwowanych trendów w wybranych innych miastach średniej wielkości. Sformułowane cele strategiczne miasta na nadchodzące lata odpowiadają na konkretne, zdiagnozowane potrzeby grup, które uczestniczyły w tworzeniu dokumentu w poszczególnych sferach. Duże znaczenie dla wyznaczania celów i kierunków działań miały opinie i oczekiwania uczestników procesu partycypacyjnego.

Dokument powstał przy udziale mieszkańców Ciechanowa, którzy zaangażowali się w jego współtworzenie podczas warsztatów strategicznych, poprzez udział w badaniach społecznych oraz podczas konsultacji społecznych. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych, ośrodków pomocy społecznej, radni, przewodniczący osiedli, studenci PUZ i przedsiębiorcy i sąsiednie gminy. Projekt nowej strategii został zaopiniowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Mazowieckim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

Proces aktualizacji strategii Ciechanowa rozpoczął się w 2021 r. w związku ze zmianami w otoczeniu prawnym oraz zmieniającymi się uwarunkowaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji strategii Miasta Ciechanów została podjęta w sierpniu 2021 r. Proces przygotowania dokumentu rozpoczął się w III kwartale 2021 roku. Opracowanie strategii oparto o przepisy ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ciechanów do 2035 r. składa się z czterech części. Pierwsze trzy obejmują diagnozę stanu i wyniki badań społecznych. Czwarta część zawiera założenia programowe, w których ujęto wyzwania rozwojowe, wizję rozwoju, cele i kierunki działań wraz z oczekiwanymi rezultatami ich podejmowania, model struktury funkcjonalno-przestrzennej, określenie obszarów strategicznej interwencji oraz zasady wdrażania strategii.

Część analityczna obejmuje w szczególności wnioski z przeprowadzonej wśród mieszkańców diagnozy – opis sytuacji demograficznej, analizę aktywności społecznej mieszkańców, zakres kultury, sportu, turystyki, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, edukacji. Poruszono w niej też analizę strefy gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej. W strategii znalazła się też charakterystyka porównawcza Ciechanowa z miastami porównywalnej skali (Ostrołęka, Siedlce oraz Radom). Dokument zawiera też model struktury funkcjonalno-przestrzennej Ciechanowa, w tym m.in. ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie.

Skip to content