Rada Miasta Ciechanów uchwaliła budżet miasta na 2023 rok. Na inwestycje ratusz zamierza przeznaczyć blisko 90 mln zł, co stanowi historycznie rekordową kwotę. Rosną wydatki bieżące z uwagi na wysoką inflację oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia, maleją dochody z powodu zmian podatkowych wprowadzonych przez rząd i parlament.

– Od 8 lat pełnię funkcję prezydenta Ciechanowa i pracowałem nad wieloma budżetami, ale żaden nie był tak trudny do złożenia jak ten na 2023 rok. Wynika to z bardzo prostego matematycznego rachunku. Spadają nam dochody – z uwagi na podatkowe rewolucje rządu, a wydatki gwałtownie rosną z powodu szalejącej inflacji. Wszystko jest dla samorządów droższe: droższe są media, w tym głównie energia, droższe są materiały, usługi, droższe inwestycje. Dla samorządów inflacja nie wynosi niespełna 18%, dla nas jest nawet kilkusetprocentowa – mówił podczas sesji Rady Miasta Ciechanów prezydent Krzysztof Kosiński.

Uchwalony budżet został określony jako dokument kontynuacji, rozwoju oraz odpowiadający na zgłaszane oczekiwania ze strony mieszkańców. Na inwestycje miasto zamierza przeznaczyć w 2023 roku ponad 87 mln zł, co stanowi blisko 30% wszystkich wydatków. Wśród nowych zaplanowanych inwestycji znajdziemy, m.in. modernizacje kolejnych dróg: ul. Malinowej, Wiśniowej, Wiklinowej i Wyspiańskiego. W obszarze zieleni miejskiej oraz ekologii przewidziano stworzenie dwóch nowych parków kieszonkowych (os. Śródmieście i os. Powstańców Wielkopolskich), prace w parku J. Dąbrowskiego oraz utworzenie dwóch ogrodów deszczowych. Celem ograniczenia zużycia energii planowana jest wymiana ponad 1100 lamp oświetlenia ulicznego na ledowe oraz instalacja kolejnych paneli fotowoltaicznych. Rozszerzony zostanie miejski monitoring. Prace naprawcze przejdą istniejące ogólnodostępne place zabaw. Opracowane zostaną dokumentacje techniczne dla potrzeb przyszłej przebudowy dróg osiedlowych: ul. Równej, Młynarskiej, Cichej, Leśmiana i Dąbrowskiego. Wyposażony i uruchomiony będzie odnawiany budynek przy ul. Fabrycznej 2. Nastąpi budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Tatarską z ul. Wyrzykowskiego oraz budowa chodnika w ul. Przasnyskiej i ścieżki rowerowej w ul. Mławskiej wraz z odnowieniem tej drogi. W drugiej połowie 2023 roku ma rozpocząć się budowa alternatywnych dróg dojazdowych ze ścieżkami rowerowymi do ciechanowskiego szpitala. Także na drugą połowę przyszłego roku przewidziano rozpoczęcie prac nad termomodernizacją 12 mieszkalnych komunalnych budynków na osiedlu „Bloki”. Realizacja tego zadania jest uzależniona od uruchomienia środków unijnych. Termomodernizację oraz nową aranżację wnętrza przejdzie Hotel Olimpijski. Hala sportowo-widowiskowa przy ul. 17 Stycznia zyska nową nawierzchnię oraz elewację. Wśród największych inwestycji w przestrzeń miejską znalazły się: budowa „Zielonego Targu” (zagospodarowanie targowiska przy ul. Płońskiej) oraz odnowienie zabytkowego młyna przy ul. Nadrzecznej wraz z nadaniem mu nowych funkcji społeczno-kulturalno-gospodarczych.

Kontynuowane będą liczne inwestycje w modernizację ulic, które rozpoczęły się w 2022 roku (Krucza, Ludowa, Spacerowa, Wędkarska, Wrzosowa, Curie-Skłodowskiej, Zagrodowa, Nizinna, Asnyka, Rycerska, Zagłoby, Kmicica). Podobnie kontynuowane będą prace nad dokumentacjami technicznymi dla przyszłej modernizacji ulic: Szwanke, Nadrzecznej, Śmiecińskiej czy dla budowy park&ride przy dworcu przemysłowym. Kontynuowana będzie budowa wiaduktu pieszo-rowerowego na Krubinku. Zakończą się prace związane z budową obiektu zaplecza technicznego na miejskim stadionie przy ul. 3 Maja. Do Ciechanowa dostarczone zostaną dwa kolejne autobusy elektryczne dla potrzeb miejskiej komunikacji.

– W Ciechanowie nie będziemy ciąć wydatków inwestycyjnych. Inwestycje to rozwój, to miejsca pracy, także dla lokalnych przedsiębiorców. Każdy rok z trzech ostatnich lat zakończyliśmy bez deficytu. W przyszłym roku będzie o to trudno. Pomocą dla nas, jak i wielu innych miast, byłyby pieniądze unijne, zarówno z KPO, jak i ze zwykłego 7-letniego budżetu Unii Europejskiej. Dlatego liczymy na refleksję rządzących w relacjach z UE – dodał prezydent Ciechanowa.

W budżecie na 2023 rok w stosunku do 2022 roku udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych spadają aż o 8,5 mln zł, co jest spowodowane wprowadzonymi przez rząd i parlament zmianami podatkowymi.  W planie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki w dziale oświata, które wzrastają w porównaniu do 2022 roku o kwotę 7 mln zł, natomiast plan subwencji oświatowej z budżetu państwa wzrasta o 5 mln zł. Jak zauważono w uzasadnieniu do budżetu, z roku na rok pogłębia się luka finansowa w obszarze zadań oświatowych. Brak zmian systemowych i sposobu obliczana subwencji dla gmin powoduje, że miasto dokłada coraz większe środki, a tym samym pogłębia to kryzys finansowania oświaty.

Swoje inwestycje przewidziały też miejskie spółki. TBS rozpocznie budowę dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich, gdzie powstanie 100 mieszkań. Inwestycje przewidział również ZWiK, który wybuduje sieć wodno-kanalizacyjną w ulicach: św. Rodziny, Towarowej i Sławika oraz sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Cieplińskiego. ZKM wprowadzi do eksploatacji dwa nowe autobusy elektryczne, które zostaną przekazane przez miasto i – jeżeli pozwoli na to sytuacja finansowa zakupi trzeci pojazd z własnych środków. PUK wzbogaci zaplecze floty maszynowej do obsługi mieszkańców w zakresie odbioru odpadów, zajmie się m.in. rekultywajcą kwatery A składowiska w Woli Pawłowskiej, infrastrukturą schroniska dla bezdomnych zwierząt, gdzie powstanie nowy budynek biurowy z zapleczem gospodarczym i gabinetami  zabiegowymi, budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym. PEC zakończy realizację budowy elektrowni na biomasę, dwóch kogeneracji gazowych oraz modernizację sieci ciepłowniczej. Nowe źródła zastąpią istniejące moce ciepłownicze w węglu i pozwolą na produkcję ciepła z efektywnej sieci, w tym w istotnej części z OZE. Od I kwartału 2023 r. spółka planuje rozpoczęcie prac na ostatnich zadaniach modernizacji sieci – modernizację sieci pomiędzy ul. Mazowiecką i ul. Tysiąclecia, w tym wymianę izolacji termicznej na sieci kanałowej w ul. Mazowieckiej, przebudowę węzła grupowego przy ul. 17 Stycznia 60A oraz modernizację węzła przy ul. Sienkiewicza 13A oraz modernizację i przebudowę sieci przesyłowej przy ul. Mleczarskiej na sieć preizolowaną. W I kwartale 2023 r. spółka planuje również rozpoczęcie współpracy z Drukarnią BPC w zakresie dostarczania przez drukarnię odpadowego ciepła przemysłowego. Instalacja została zbudowana i uruchomiana próbnie w 2022r. Pozwala na korzystanie z najbardziej ekologicznej odpadowej energii cieplnej  co przyczyni się do ograniczenia produkcji ciepła z paliw kopalnych. W IV kwartale przyszłego roku PEC planuje rozpoczęcie budowy kolejnego kotła na biomasę, który zastąpi istniejący, wyłączony z pracy parowy kocioł na węgiel. Uruchomienie kolejnej instalacji produkcji ciepła z OZE pozwoli na zmniejszenie udziału paliw kopalnych w wytwarzaniu ciepła w Ciechanowie poniżej 30 %. Na przyszły rok planowane są również kolejne przyłączenia nowych budynków i obiektów.

Skip to content