W porządku obrad 42. sesji Rady Miasta Ciechanów znalazło się sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W 2020 r. spółka wypracowała zysk w wysokości 263 tys. zł. Podczas sesji 30 września radni przyjęli 12 uchwał.

W części związanej z rozpatrzeniem projektów uchwał wprowadzono zmiany w tegorocznym budżecie miasta. Uwzględniono w nim dywidendę z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych (1 mln zł) oraz zmniejszenie wysokości emisji obligacji, co ma skutkować brakiem deficytu budżetowego na koniec 2021 roku. Wprowadzono zmiany do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego na przebudowę budynku przy ul. Fabrycznej 2 konieczne było skorygowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. Miejscy samorządowy wyrazili zgodę na przedłużenie o kolejne 3 lata umów dzierżawy, o co zabiegali dotychczasowi dzierżawcy.

Skip to content