Podpisano umowę z wykonawcą na realizację kolejnego projektu wybranego przez mieszkańców w tegorocznej edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wyremontowane zostanie zaplecze, z którego korzystają dzieci objęte opieką TPD.

Projekt „TPD Bajeczny – Etap I – świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci” otrzymał w tegorocznym głosowaniu mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego największą liczbę głosów. Pomysł wykonania remontu świetlicy, z której korzystają dzieci poparło blisko 1000 mieszkańców.
Przedsięwzięcie obejmuje remont świetlicy zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 7A, w tym wykonanie robót rozbiórkowych, demontażowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej, szpachlowanie i malowanie, remont posadzek wewnętrznych, kompleksową modernizację łazienki oraz remont tarasu zewnętrznego.

Inwestycja będzie realizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Wykonawca wystąpił do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Ciechanowie o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót i dokonał zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie. Po uzyskaniu wymaganych zgód przystąpi do realizacji prac, które mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Celem inwestycji jest stworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków, sprzyjających twórczej zabawie i edukacji dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych, a także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo.

TPD w Ciechanowie od 2005 r. prowadzi Ognisko Pracy Pozaszkolnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jego inicjatorem była Jadwiga Paprocka. Z zajęć w Ognisku korzysta ponad 40 podopiecznych powyżej 3 roku życia z terenu miasta Ciechanów, przyległych gmin i terenu powiatu ciechanowskiego.

W zależności od schorzeń dzieci ich wydolności psychofizycznej prowadzone są zajęcia profilaktyczne, plastyczne, logopedyczne, rehabilitacyjne, terapia pedagogiczna, edukacyjne i wyrównawcze mające na celu niwelowanie deficytów edukacyjnych. Dzieci uczestniczą w zajęciach indywidualnych, grupowych z   wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy edukacyjnych. Z zajęć terapeutyczno-logopedycznych korzystają dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, z zaburzoną funkcją mowy.

Zajęcia terapeutyczno-logopedyczne prowadzi oligofrenopedagog. Ponadto TPD rozszerzyło formę pomocy niepełnosprawnym o zajęcia rehabilitacyjne grupowe i indywidualne prowadzone przez specjalistę. Z dziećmi pracują pedagog i opiekunka dziecięca, prowadząc zajęcia manualne oraz zajęcia ogólnorozwojowe oraz pedagog rodzinny, który służy zawsze pomocą rodzicom i dzieciom.

Skip to content