Radni wyrazili zgodę na przekazanie miejskiej spółce TBS terenów pod budowę kolejnych budynków mieszkalnych. Decyzją radnych powołana została komisja mająca na celu analizę podziału środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Podczas XXXI sesji zadecydowano o powołaniu komisji mającej na celu wypracowanie propozycji działań, które zostaną podjęte wobec krzywdzącego dla miasta podziału środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W celu budowy nowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego miasto wniesie niepieniężny wkład do Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Budowa będzie realizowana przez TBS z udziałem osób partycypujących w kosztach powstania mieszkań. Przekazany zostanie też ciąg pieszo-jezdny zlokalizowany przy działkach stanowiących już własność spółki. Celem miasta jest realizowanie polityki mieszkaniowej poprzez budowę budynków wielorodzinnych z umiarkowanymi oraz konkurencyjnymi czynszami w stosunku do stawek rynkowych. Takie działania pozwalają skierować atrakcyjną ofertę do rodzin, których nie stać na zakup własnego mieszkania, a jednocześnie są one w stanie samodzielnie utrzymywać i ponosić koszty bieżące mieszkania, nie generując tym samym zadłużenia komunalnego.

W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie o pomocy społecznej oraz analizą potrzeb osób wymagających pomocy w tym zakresie, radni zadecydowali o zmianie zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz o ujednoliceniu zasad kierowania do schronisk dla osób bezdomnych. Wysokość odpłatności za przyznane świadczenie w formie schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych jest uzależniona od dochodu osoby lub jej rodziny (jako % kryterium dochodowego).

Radni przegłosowali też projekt zmian w sprawie określenia kryteriów przyjęć obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do miejskich przedszkoli. Na drugim etapie rekrutacji (tj. w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami) dodatkowe punkty otrzymają dzieci, których rodzice lub opiekunowie przedstawią zaświadczenia o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień. Kryterium to ma na celu promowanie ochrony zdrowia dzieci i motywowanie rodziców do profilaktyki szczepień ochronnych. Jak podkreślono w uzasadnieniu do podjętej na sesji uchwały: „Dopuszczalność i zasadność ustalania przez organ prowadzący kryterium poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym została potwierdzona wyrokami sądów administracyjnych. Analiza uzasadnienia rozstrzygnięć sądów prowadzi do konkluzji, że przyjmowanie takiego kryterium leży w szeroko rozumianym interesie publicznym  i społecznym. Przyjęcie obowiązkowych szczepień służy bezpośrednio zapobieganiu epidemii chorób zakaźnych. Trwająca pandemia COVID-19, uwidacznia jak mogłoby wyglądać życie społeczne bez stosowania szczepień”.

Rada Miasta zadecydowała także o zmianie uchwały Nr  296/XXIX/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Właściciele nieruchomości zostali zobowiązani do przestrzegania zasad gromadzenia odpadów zmieszanych odpadów komunalnych wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do tego celu. Wprowadzono też zakaz parkowania pojazdów w obrębie pojemników do gromadzenia odpadów w sposób, który uniemożliwia ich odbiór. Aby zapewnić ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem terenów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku wprowadzono ograniczenia przebywania zwierząt domowych na obiektach przeznaczonych do zabawy i rekreacji, tj. placach zabaw  i piaskownicach oraz na terenie jednostek oświatowych. W uchwale zaznaczono, że nowe przepisy nie dotyczą osób niepełnosprawnych korzystających z psów asystujących.

Rada Miasta wyraziła zgodę na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy  Miejskiej  Ciechanów, położonych  w obrębie Śmiecina, oznaczonych  w ewidencji   gruntów  jako  działki: nr  957/11, nr  958/6, nr  958/10, nr  958/11.  Działki te przeznaczone są na sprzedaż pod zabudowę jednorodzinną z usługami. Podjęto też decyzję w sprawie dalszej dzierżawy działki na Podzamczu oraz terenu na Szczurzynie.

Na wniosek właścicieli działek radni wyrazili zgodę na zamianę niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów w obrębie Śmiecin Kolonia. Zamiana powiększy udział Gminy Miejskiej Ciechanów na terenie przewidywanym do scalenia, a wnioskodawcom umożliwi wykorzystanie nowej działki do celów budowlanych.

Radni odmówili pozytywnego rozpatrzenia petycji Pana Adama Matyszewskiego, który wnosił o przyjęcia stanowiska w formie uchwały dotyczącej sprzeciwu przeciwko szczepieniom na COVID-19 oraz wymuszenia gwarancji finansowych przez rząd RP w przypadku powikłań poszczepiennych od producentów szczepionek.

Na sesji przyjęto uchwałę dotyczącą wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. na lata 2022–2024.

Podczas styczniowej sesji Rady Miasta przedstawiono ponadto sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w 2020 r.

Skip to content