Przedstawione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad trzy warianty przebiegu nowej obwodnicy Ciechanowa są nie do zaakceptowania przez miasto. Wariant północny zamiast wyprowadzać ruch z miasta przenosi go w inne miejsce w obrębie Ciechanowa, przechodzi przez teren zabudowy mieszkaniowej oraz zakłada zniszczenie użytku ekologicznego „Bagry”. Warianty centralny i południowy również poprowadzone są przez zabudowę mieszkaniową, tuż przy kąpielisku Krubin oraz zakładają wycięcie lasu krubińskiego. Przebieg wszystkich trzech wariantów jest niezgodny z przebiegiem obwodnicy miasta uchwalonym Uchwałą nr 22/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. Miasto popiera inicjatywę budowy nowej drogi obwodowej, ale obecnie zaproponowane warianty godzą w środowisko naturalne oraz interes społeczny mieszkańców.

Nowa obwodnica Ciechanowa planowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ma mieć ok. 16 km. Trasa ma zostać zbudowana po południowej stronie miasta Ciechanów. Przedstawiono trzy warianty jej budowy.

Zastrzeżenia miasta do wariantu północnego:

Wariant północny stanowi rodzaj obwodnicy śródmiejskiej, co jest sprzeczne z założeniami „Programu budowy 100 obwodnic”. Celem Programu jest bowiem m.in. „wyprowadzenie ruchu z miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas”. Tymczasem przebieg trasy przecina tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zarówno istniejącej, jak i planowanej. To tereny położone wzdłuż ulicy Bielińskiej, a także obejmujące obszar nowopowstającego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Kruczej.

Wariant północny budowy obwodnicy koliduje z wybudowanymi w ostatnich latach, z udziałem środków unijnych, kluczowymi dla układu komunikacyjnego miasta Ciechanowa drogami gminnymi: drogą obwodową (aleją Unii Europejskiej, obwodnicą wschodnią miasta) oraz pętlą miejską.

Północny plan budowy obwodnicy przecina ustanowioną formę ochrony przyrody, t.j. użytek ekologiczny „Bagry”, co doprowadzi do bezpowrotnego zniszczenia siedlisk przyrodniczych występujących w zbiorniku wodnym, na jego brzegu i w sąsiedztwie. Forma ochrony została ustanowiona Uchwałą 631/XLVI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. Zapisy niniejszej uchwały stanowią, że na przedmiotowym terenie zabrania się m.in. „niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru, wykonywania prac ziemnych trwale  zniekształcających  rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiornika wodnego”. Należy podkreślić, że jest to jedyny użytek ekologiczny znajdujący się na terenie miasta Ciechanów, a teren ten jest enklawą różnorodności biologicznej, miejscem rozrodu i siedlisk dziko żyjących zwierząt oraz gatunków chronionych (na terenie użytku ekologicznego „Bagry” zaobserwowano występowanie i działalność bobrów; przebieg drogi w pobliżu miejsc przebywania bobra spowoduje jego wycofanie z siedliska), a także ostoją roślin chronionych. Budowa drogi przez zbiornik lub nawet w jego pobliżu będzie wiązała się ze zniszczeniem cennego ekosystemu – czy to wskutek bezpośrednich prac w jego obrębie, czy odwodnienia terenu pod budowę drogi. Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody( Dz.U. z 2021r. poz.1098 t.j.) odstępstwo od ww. zakazów w przypadku inwestycji celu publicznego jest możliwe tylko w przypadku braku alternatywnych rozwiązań po uzgodnieniu z organem ustanawiającym formę ochrony przyrody.

Zastrzeżenia miasta do przebiegu wariantu centralnego i południowego

Projektowane trasy drogi w wariancie centralnym i południowym przecinają cenne pod względem przyrodniczym i rekreacyjnym tereny leśne znajdujące się w obrębie ewidencyjnym Krubin. Znajduje się tam jedyny w mieście kompleks wodny, stanowiący miejsce odpoczynku dla mieszkańców Ciechanowa i okolic. Plaża i infrastruktura wypoczynkowa znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej obwodnicy. W ostatnich latach miasto wykonało na terenie kąpieliska liczne inwestycje, wybrane przez mieszkańców w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego.

W założeniach programu budowy obwodnic rząd podaje: „Transport samochodowy jest istotnym źródłem zanieczyszczenia na terenie miast. Ma to znaczący wpływ na zdrowie mieszkańców. Zanieczyszczenia z transportu drogowego przyczyniają się do skrócenia średniej długości życia, a także chorób, szczególnie związanych z układem oddechowym czy krążenia”. Proponowana lokalizacja trasy zagrozi nie tylko bezpieczeństwu użytkowników kąpieliska, ale w sposób istotny obniży atrakcyjność tego miejsca poprzez wycinkę istniejącego lasu, zwiększenie zanieczyszczenia powietrza i podniesienie poziomu hałasu. Zanieczyszczenia generowane przez drogę pogorszą stan ekosystemu oraz atrakcyjności terenu dla mieszkańców. Należy zaznaczyć, że na przyległych do kąpieliska terenach zaobserwowano aktywność bobrów, które są gatunkiem chronionym.

Kompleks leśny odgrywa znaczącą rolę w regulacji gospodarki wodnej, ponieważ zajmuje obszar o wysokim poziomie wód. Sprzyja utrzymaniu równowagi hydrologicznej w skali lokalnej i stanowi ostoję dla dziko żyjących zwierząt. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię lasów w mieście Ciechanów i ich ważną rolę w środowisku, las powinien być zachowany i chroniony.

Wariant centralny i południowy obwodnicy przebiegają w pobliżu Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Krubin”, które są intensywnie użytkowane przez mieszkańców, spragnionych spędzania czasu na świeżym powietrzu. Budowa drogi będzie wiązała się z podwyższeniem poziomu hałasu, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Wszystkie trzy zaproponowane wersje przebiegu trasy są niezgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów. Wszystkie są niezgodne z przebiegiem projektowanej obwodnicy miasta uchwalonej Uchwałą nr 22/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 r. Przebieg wariantu przyjętego w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, który nie pokrywa się z przedstawionym trzema propozycjami, jest najbardziej korzystny ze względów przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych (wariant najkrótszy).

W związku z powyższym i w świetle przedstawionej argumentacji, wszystkie warianty drogi krajowej nr 60 są nie do zaakceptowania przez miasto z punktu widzenia społecznego i ochrony środowiska.

Dziś (15 października) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła akcję informacyjną mającą na celu zebranie opinii społeczeństwa i władz samorządowych odnośnie przebiegu przyszłej obwodnicy Ciechanowa. Do 31 października mieszkańcy mogą zgłaszać opinie na temat proponowanych przez GDDKiA przebiegów tras nowej obwodnicy miasta.

Na stronie internetowej: www.obwodnicaCIECHANOWA-dk60.pl/akcja-informacyjna/  znajdują się materiały informacyjne wraz z formularze, które można wysłać na adres biura projektowego: info@stipolska.eu lub pocztą tradycyjną na adres: S.T.I. Polska Sp. z o.o.; ul. Puławska 26A/2; 05-512 Warszawa, z dopiskiem: „Akcja informacyjna 1 – Budowa Obwodnicy Ciechanowa”.

Władze miasta apelują do mieszkańców o zgłaszanie uwag i zastrzeżeń, posiłkując się przedmiotowym stanowiskiem miasta bądź zwracając uwagę na inne istotne dla mieszkańców aspekty związane z proponowanymi wariantami.

Skip to content