Głównym tematem 41. sesji Rady Miasta Ciechanów było sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku. Do budżetu wprowadzono pozyskane przez władze miasta środki na budowę zaplecza sportowego przy stadionie oraz poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Posiedzenie poprzedziło wręczenie medali „Za zasługi dla Ciechanowa”. Otrzymały je Alicja Gąsiorowska i Maria Elward.

Z przedstawionej analizy budżetu za I półrocze br. wynika, iż założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu na ten rok zostały osiągnięte.

Radni wprowadzili zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu. Uwzględniono w nich pozyskane przez miasto dotacje na budowę zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na trzech przejściach dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Armii Krajowej i Harcerskiej. Modyfikacje wprowadzono również w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Rada Miasta wyraziła zgodę na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północe Mazowsze z siedzibą w Ciechanowie, która będzie zajmować się budową mieszkań na wynajem z przeznaczeniem dla osób, które posiadają ograniczoną zdolność kredytową, ale jednocześnie mają możliwość utrzymania mieszkania i bieżącego regulowania swoich zobowiązań.

Radni wyrazili zgodę na nabycie przez gminę działki na „Śmiecinie”, która znajduje się na terenie przeznaczonym pod obszary obsługi komunikacji oraz zamianę działek na Gostkowie i Podzamczu w celu umożliwienia rozbudowy cmentarza. Akceptację uzyskało także przekazanie na rzecz Województwa Mazowieckiego w formie darowizny nieruchomości, na której znajduje się armatura sieci wodociągowej związanej z obsługą szpitala w Ciechanowie.

Ponadto na wniosek kilkudziesięciu dotychczasowych dzierżawców przedłużono im najem lokali handlowych.

W toku sesji przyjęto średnią cenę paliwa dla rozliczeń zwrotu kosztów rodzicom dowożącym niepełnosprawne dzieci do przedszkoli lub szkół:  benzyna bezołowiowa PB 95 – 5,62 zł/litr, benzyna bezołowiowa Pb 98 – 5,83 zł/litr, olej napędowy – 5,39 zł/litr, LPG – 2,69 zł/litr.

Samorządowcy opowiedzieli się także za przystąpieniem do aktualizacji „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ciechanów do roku 2023”.

Za bezzasadne uznano skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 oraz działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Skip to content