W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.Prezydent Krzysztof Kosiński, będący Gminnym Komisarzem Spisowym w Ciechanowie, ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Rachmistrzowie będą mieli za zadanie przeprowadzać wywiady bezpośrednie lub telefoniczne z mieszkańcami miasta, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych. Na ich podstawie podejmowane są najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

Oferty kandydatów na rachmistrzów będą przyjmowane od 1 do 9 lutego 2021 r. Dokumenty można składać osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na rachmistrzów spisowych 2021” w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, elektronicznie: na skrzynkę e-mail boi@umciechanow.pl, za pomocą platformy ePUAP lub operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej czy firm kurierskich).

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien być osobą pełnoletnią, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Pozytywnie zweryfikowane osoby wezmą udział w szkoleniu, które zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym. Kolejnym etapem będzie egzamin za pomocą aplikacji e-learning. Żeby go zdać, trzeba udzielić co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. O powołaniu na rachmistrza będzie decydować uzyskany wynik z egzaminu.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej www.spi.gov.pl (link: https://spis.gov.pl/o-spisie/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021) oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Ciechanowie – nr tel. 23 674 92 19 lub 674 92 45, e-mail: so@umciechanow.pl.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz formularz oferty kandydata na rachmistrza znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów: http://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/narodowy_spis_powszechny.html.

Skip to content