Opublikowano Raport o Stanie Miasta Ciechanów za 2020 rok. Mimo pandemii i związanych z nią ograniczeń społeczno-gospodarczych, które wpłynęły na budżety samorządów w całym kraju, Ciechanów zakończył poprzedni rok bez deficytu, z 1,5 mln zł nadwyżki i blisko 30 mln zł przeznaczonymi na inwestycje.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, prezydent miasta co roku do 31 maja przedstawia raport o stanie miasta. Stanowi on podsumowanie poprzedniego roku przede wszystkim pod kątem inwestycji, finansów i strategicznych programów.

W raporcie uwzględnione są informacje o stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miasta, współpracy z innymi samorządami i jednostkami. Dokument zawiera informacje o samym mieście oraz charakterystykę jego pozycji i rozwoju w ostatnich latach na tle grupy porównawczej miast o podobnej wielkości, położonych w różnych częściach kraju. Część analityczna dotyczy m.in. oświaty i edukacji, kultury, turystyki, sportu, rekreacji oraz rankingów.

– Miniony rok był prawdziwym sprawdzianem dla funkcjonowania, organizacji i dyscypliny finansowej samorządów. Przeprowadziliśmy miasto przez wszystkie trudności i zmiany związane z pandemią tak, że 2020 rok zakończył się bez deficytu. A trzeba pamiętać, że w tym samym czasie budżet państwa osiągnął największy deficyt w historii. Zrealizowaliśmy bądź rozpoczęliśmy wszystkie zaplanowane inwestycje – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

W zdominowanym pandemią roku na wydatki majątkowe przeznaczono blisko 30 mln zł. Dochody budżetu wyniosły 233,3 mln, a wydatki  231,8 mln. Pomimo braku rekompensat państwa dla malejących w całym kraju dochodów samorządów z tytułu wpływów z PIT, miasto pokryło ubytek dochodami własnymi. Na bieżący rok wygospodarowane zostały wolne środki, które pozwolą przeprowadzić nowe inwestycje.

W raporcie przedstawione są zrealizowane przez miasto inwestycje. W 2020 r. wykonano m.in. modernizację ul. Leśnej, rewitalizację budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”, która zakończyła się w ostatnich tygodniach, instalowano panele fotowoltaiczne na budynkach gospodarstw domowych oraz użyteczności publicznej, zrealizowano pierwszy etap modernizacji miejskiego monitoringu. Na podstawie opracowanej przez miasto dokumentacji kompleksowy remont przeszła ul. Gruduska. Rozpoczęto modernizację ul. Granicznej oraz ul. Widnej, na co pozyskano dofinansowanie zewnętrzne. Wiele mniejszych zadań z ubiegłego roku to projekty wykonane w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Ich łączna wartość to blisko 2 mln zł. Wysokość środków przeznaczanych przez miasto na tę formułę zadań jest zdecydowanie największa w stosunku do innych podobnych miast w Polsce.

Raport zawiera też informacje na temat działań pomocowych miasta związanych z pandemią COVID-19. W minionym roku miasto wsparło lokalnych przedsiębiorców z uwagi na wprowadzone ograniczenia w funkcjowaniu gospodarki (m.in.: zwolnienia z podatku od nieruchomości, zniesienie lub zmniejszenie opłat za dzierżawę komunalnych lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, zmniejszenie do najniższej możliwej stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dla gastronomii, uruchomienie telefonicznej pomocy prawnopodatkowej). W związku z pandemią rozwinięto też pomoc dla seniorów, osób pozostających w kwarantannie i izolacj (pomoc zakupowa). Wsparcie od miasta uzyskał również ciechanowski szpital.

Dokument prezentuje też zakres działań w obszarach sportu, kultury i edukacji. Należy zaznaczyć, że rządowa subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków, jakie miasto ponosi na edukację dzieci uczących się w miejskich szkołach. Kwota, jaką w minionym roku miasto przeznaczyło na oświatę to ponad 61 mln zł.

Raport przygotowali pracownicy Urzędu Miasta Ciechanów i jednostek podległych. Miasto nie posiłkowało się firmami zewnętrznymi. Dokument został opublikowany na stronie Urzędu, tak aby mogli zapoznać się z nim wszyscy zainteresowani. Do pobrania poniżej.

Raport będzie przedmiotem debaty na sesji Rady Miasta Ciechanów 29 kwietnia br. W debacie nad raportem o stanie miasta za 2020 rok głos mogą zabrać mieszkańcy. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport.

Skip to content