Prezydent Krzysztof Kosiński podczas 37. sesji Rady Miasta Ciechanów (29 kwietnia) otrzymał absolutorium oraz wotum zaufania. Głosowania poprzedziła debata dotycząca Raportu o Stanie Miasta. 2020 rok Ciechanów zakończył bez deficytu, z 1,5 mln zł nadwyżki i blisko 30 mln zł przeznaczonymi na inwestycje.

Przedmiotem obrad radnych było sprawozdanie z wykonania budżetu oraz Raport o Stanie Miasta Ciechanów za 2020 rok. Wyniki finansowe miasta zostały pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

W zdominowanym pandemią roku dochody budżetu wyniosły 233,3 mln zł, a wydatki  231,8 mln mln zł.

– Miniony rok był prawdziwym sprawdzianem dla funkcjonowania, organizacji i dyscypliny finansowej samorządów. Przeprowadziliśmy miasto przez wszystkie trudności i zmiany związane z pandemią tak, że 2020 rok zakończył się bez deficytu. A trzeba pamiętać, że w tym samym czasie budżet państwa osiągnął największy deficyt w historii. Zrealizowaliśmy bądź rozpoczęliśmy wszystkie zaplanowane inwestycje – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

W sprawozdaniu oraz raporcie przedstawione zostały zrealizowane przez miasto inwestycje. W 2020 r. wykonano m.in. modernizację ul. Leśnej, rewitalizację budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”, która zakończyła się w ostatnich tygodniach, instalowano panele fotowoltaiczne na budynkach gospodarstw domowych oraz użyteczności publicznej, zrealizowano pierwszy etap modernizacji miejskiego monitoringu. Na podstawie opracowanej przez miasto dokumentacji kompleksowy remont przeszła ul. Gruduska. Rozpoczęto modernizację ul. Granicznej oraz ul. Widnej, na co pozyskano dofinansowanie zewnętrzne. Wiele mniejszych zadań z ubiegłego roku to projekty wykonane w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Ich łączna wartość to blisko 2 mln zł. Wysokość środków przeznaczanych przez miasto na tę formułę zadań jest zdecydowanie największa w stosunku do innych podobnych miast w Polsce.

Przedłożone dokumenty zawierają też informacje na temat działań pomocowych miasta związanych z pandemią COVID-19. W minionym roku miasto wsparło lokalnych przedsiębiorców z uwagi na wprowadzone ograniczenia w funkcjowaniu gospodarki (m.in.: zwolnienia z podatku od nieruchomości, zniesienie lub zmniejszenie opłat za dzierżawę komunalnych lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, zmniejszenie do najniższej możliwej stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dla gastronomii, uruchomienie telefonicznej pomocy prawnopodatkowej). W związku z pandemią rozwinięto też pomoc dla seniorów, osób pozostających w kwarantannie i izolacji (pomoc zakupowa). Wsparcie od miasta uzyskał również ciechanowski szpital.

Raport prezentuje również zakres działań w obszarach sportu, kultury i edukacji. Należy zaznaczyć, że rządowa subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków, jakie miasto ponosi na edukację dzieci uczących się w miejskich szkołach. Kwota, jaką w minionym roku miasto przeznaczyło na oświatę to ponad 61 mln zł.

W raporcie uwzględnione są też informacje o stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miasta, współpracy z innymi samorządami i jednostkami. Dokument zawiera też dane o samym mieście oraz charakterystykę jego pozycji i rozwoju w ostatnich latach na tle grupy porównawczej miast o podobnej wielkości, położonych w różnych częściach kraju. Część analityczna dotyczy m.in. oświaty i edukacji, kultury, turystyki, sportu, rekreacji oraz rankingów.

Dokument przygotowali pracownicy Urzędu Miasta Ciechanów i jednostek podległych. Miasto nie posiłkowało się firmami zewnętrznymi. Dokument został opublikowany na stronie Urzędu, tak aby mogli zapoznać się z nim wszyscy zainteresowani. Do pobrania poniżej.

Podczas przeprowadzonej w trybie zdalnym 37. sesji ocenie poddano ubiegłoroczne zasoby pomocy społecznej oraz plan rozwoju lokalnego miasta w latach 2016-2020.

W dalszej części radni podjęli 11 uchwał. Zmieniono statut Żłobka Miejskiego. Do warunków przyjmowania dzieci wprowadzono kryterium obowiązkowego szczepienia ochronnego. W sytuacji, gdy z powodu epidemii placówka nie będzie prowadzić zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych rodzice będą zwolnieni z opłat.

Sezon kąpielowy określono na termin 26 czerwca – 30 sierpnia. Do korzystania z tej formy rekreacji dopuszczono Kąpielisko Krubin, zlokalizowane przy ul. Sońskiej. Radni ponownie rozpatrzyli petycję w sprawie planów zabudowy wielorodzinnej przy ul. Amarantowej. Uwzględnili też wniosek mieszkańców dotyczący Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów leżących w rejonie ulic: Św. Franciszka, Batalionów Chłopskich, Amarantowej i Błękitnej.

Sesja odbyła się w trybie zdalnym w formule wideokonferencji. Jej przebieg był transmitowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów.

Skip to content