Po analizie i rozpatrzeniu uwag mieszkańców miasto w terminie od 12 kwietnia do 11 maja 2021 r. ponownie wyłoży do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płocka” w Ciechanowie. Dyskusja publiczna z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość odbędzie się 27 kwietnia. Uwagi do wykładanego w tym okresie projektu planu będzie można składać do 28 maja.

Miasto jest w trakcie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płocka” w Ciechanowie. Na obecnym etapie procedury planistycznej opracowano propozycje zmian do wersji, która była wykładana do publicznego wglądu od 7 stycznia do 5 lutego 2021 r., o które postulowali mieszkańcy. Ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu ma pomóc w szerokim i wnikliwym zrealizowaniu procesu konsultacji społecznych.

Dla obszaru objętego projektem planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Rady Miasta Ciechanów z 27 marca 2003 r. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płocka” w Ciechanowie została podjęta 30 września 2016 r.

W lipcu 2018 r. ogłoszono o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, odbyła się też publiczna dyskusja. Uwagi do projektu planu można było składać do końca sierpnia 2018 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 uwag, które dotyczyły m.in.: zmiany przeznaczenia poszczególnych terenów, zmiany szczegółowych zapisów dotyczących przeznaczenia niektórych terenów oraz zmiany przebiegu dróg. Część ze złożonych przez mieszkańców sugestii została przez miasto uwzględniona. W związku z czym koniecznym było wprowadzenie niezbędnych zmian w projekcie planu.

15 grudnia 2020 r. projekt planu „Płocka” ponownie wyłożono do publicznego wglądu. 20 stycznia 2021 r. odbyła się dyskusja publiczna, w związku z obowiązującym stanem epidemii, zorganizowana za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Uwagi do projektu planu można było składać do 25 lutego 2021 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 10 uwag.

W nowej propozycji uwaględniono m.in. uwagi dotyczące zwiększenia udziału terenów zieleni publicznej na obszarze opracowania. W aktualnie obowiązującym planie jej obszar stanowi 2,9% powierzchni planu. Projekt przygotowany po uwzględnieniu uwag zakłada powiększenie obszaru zieleni do 3,44% powierzchni planu. Uwzględniono też uwagę dotyczącą zniesienia możliwości realizacji wolnostojących masztów telefonii komórkowej na terenach usług oznaczonych w projekcie symbolami 9U, 10U, i 11U.

W związku z powyższym koniecznym było wprowadzenie niezbędnych zmian w projekcie planu.

Dziś ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płocka” w Ciechanowie do publicznego wglądu.

Dyskusja publiczna, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, odbędzie się 27 kwietnia o godz. 15.00. Uwagi do wykładanego w tym okresie projektu planu będzie można składać w terminie do 28 maja 2021 r.

Skip to content