Z początkiem lipca właściciele i zarządcy budynków i lokali mają nowy obowiązek. Do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków należy złożyć deklarację o źródłach ciepła. Obowiązek nakłada ustawa uchwalona przez parlament. W zależności od wieku budynku czas na dopełnieni go wynosi od 14 dni do roku.

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Deklaracje należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji jest zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa, w szczególności przy korzystaniu z Profilu Zaufanego.

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji w deklaracji należy zawrzeć poszczególne informacje: imię i nazwisko oraz nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie); adres numer (opcjonalnie); informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania spalin oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Obywatele Polski mają do dyspozycji dwa rodzaje deklaracji: dla budynków i lokali mieszkalnych oraz dla budynków i lokali niemieszkalnych.

Więcej informacji oraz deklaracje do pobrania na: www.zone.gunb.gov.pl

Nowy obowiązek powstał w wyniku nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. W jej wyniku powstała Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Jest to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Założeniem utworzenia CEEB jest likwidacja głównego źródła zanieczyszczenia, jaką jest emisja substancji powodujących smog z pieców węglowych, poprawa jakości powietrza, a także udostępnienie organom administracji centralnej oraz samorządowej narzędzia do skutecznej realizacji polityki niskoemisyjnej.

Celem CEEB będzie gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce. Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Skip to content