Od 2021 r. każdy właściciel nieruchomości ma ustawowy obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Stawka za ich odbiór w Ciechanowie pozostaje na dotychczasowym poziomie 13 zł od osoby i jest jedną z najniższych w kraju. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą skorzystać z nowej zniżki za kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Nadal obowiązuje ulga dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Zmieniają się zasady odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.

Zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami od tego roku każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Wprowadzone przez rząd zmiany w przepisach spowodowały podwyższenie stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów w wielu polskich miastach. Za odbiór odpadów zebranych selektywnie w sąsiednich miastach i gminach w 2021 r. mieszkańcy zapłacą: 31 zł (Nasielsk), 28 zł (Maków Mazowiecki), 26 zł (Płock), 25 zł (Przasnysz), 23 zł (Sońsk), 22 zł (Żuromin), 20 zł (Pułtusk). W Ciechanowie stawka pozostaje bez zmian i jest najniższa w regionie oraz na jednym z najniższych poziomów w kraju (13 zł).

Od tego roku wprowadzona została też dodatkowa ulga dla właścicieli gospodarstw, którzy zdecydują się na posiadanie domowych kompostowników. Na każdą osobę zamieszkującą w takim domostwie opłata za odbiór odpadów będzie obniżona o 1 zł.

Zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami o 1 zł od osoby jest możliwe także w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny.

Podstawą naliczania opłaty za odbiór odpadów jest złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tylko złożenie nowej deklaracji uprawnia właściciela nieruchomości do skorzystania z powyższych zwolnień. Wzory deklaracji są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta: https://www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/Rozdzial_V

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Prezydenta Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych stanowiących podstawę naliczania opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym Prezydenta Miasta oraz właściciela nieruchomości, a wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami zostanie określona w drodze decyzji z zastosowaniem stawki opłaty podwyższonej.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wynosi 181,90 zł. Stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny to 363,80 zł.

W związku ze zmianami ustawowymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami. Od 1 stycznia 2021 r. właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej oraz dostarczenia kopii zawartej umowy do Urzędu Miasta Ciechanów – Referat Gospodarki Odpadami, pokój nr 21, tel. 23 674 92 89 wew. 289. Posiadanie umowy i dowodów uiszczania opłat podlega kontroli na mocy art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2020 r. poz. 1439 ze zm.).

Prawidłowa segregacja odpadów wymaga stosowania oddzielnych worków w określonych kolorach: niebieskim („Papier”), zielonym („Szkło”), żółtym („Metale i tworzywa sztuczne”) i brązowym („Bio”). Odpady zbierane selektywnie należy zbierać w taki sposób, aby nie były one mokre i zanieczyszczone resztkami żywności, tłuszczami, olejami, farbami. Do pojemnika oznaczonego napisem „Odpady zmieszane” należy wrzucać: wszystko czego nie można wrzucić do pozostałych worków/pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym, nie należy wrzucać: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, mebli i odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, opon oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady zwolnieni są z obowiązku posiadania pojemnika lub worka przeznaczonego do gromadzenia bioodpadów. Kompostowanie odpadów należy prowadzić zapewniając prawidłowy przebieg procesu kompostowania, tj. z uwzględnieniem konieczności uzupełniania warstw odpadów ziemią i napowietrzania oraz niestwarzania uciążliwości dla otoczenia. Pojemność kompostownika powinna być dostosowana do ilości i rodzaju bioodpadów wytwarzanych na terenie danej nieruchomości.

Mieszkańcy Ciechanowa mogą też bezpłatnie przekazywać posegregowane przez siebie odpady komunalne do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ulicy Gostkowskiej 83. Punkt, prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00 oraz w soboty w godz. 10.00-14.00.

Skip to content