Po sprzeciwie miasta wobec wszystkich trzech zaproponowanych w październiku wariantów przebiegu obwodnicy Ciechanowa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła nowe propozycje, które zostały omówione dziś (16 grudnia) na spotkaniu z samorządowcami. Wnioski przedstawione przez prezydenta Ciechanowa zostały uwzględnione. Dwa nowo zaproponowane przebiegi obwodnicy zyskały aprobatę władz miasta. Jeden wychodzi poza obszar administracyjny Ciechanowa, drugi w niewielkim stopniu wkracza w granice miasta.

– Mam dużą satysfakcję, że udało się wypracować nowe warianty przebiegu obwodnicy południowej Ciechanowa. Sprzeciw miasta wobec wcześniejszych wariantów okazał się skuteczny, a nasze uwagi przyjęte. To jest nasz wspólny sukces. Są jeszcze szczegóły, które wymagają dopracowania, ale idziemy w dobrym kierunku. Przede wszystkim obwodnica musi przechodzić poza administracyjnym terenem miasta. Zostało to uwzględnione. Dziękuję pracownikom ratusza, mieszkańcom, ale także Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umiejętny dialog – mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Wcześniejsze trzy warianty przebiegu obwodnicy Ciechanowa, projektowanej wzdłuż drogi krajowej nr 60, zostały uznane przez władze miasta za nieakceptowalne. Przechodziły przez teren zabudowy mieszkaniowej, istotnie wkraczały w obszar miasta. Jeden z nich zakładał zniszczenie użytku ekologicznego „Bagry”, inny wycięcie lasu krubińskiego. Miasto Ciechanów już 15 października, czyli w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych i upublicznienia wariantów przez GDDKiA wydało krytyczne stanowisko wobec projektowanych rozwiązań.

Dziś (16 grudnia) odbyło się spotkanie online przedstawicieli GDDKiA z lokalnymi samorządowcami, w którym udział wziął m.in. prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. Przedstawiono na nim trzy nowe warianty („A – niebieski”, „B – czerwony” i „C – zielony”).

Wariant „A – niebieski” nie zyskał akceptacji miasta. Jest powieleniem już wcześniej przedstawionej propozycji. Stanowi rodzaj obwodnicy śródmiejskiej, co jest sprzeczne z założeniami „Programu budowy 100 obwodnic”. Celem tego programu jest bowiem „wyprowadzenie ruchu z miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas”.

Tymczasem przebieg trasy przecina tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zarówno istniejącej, jak i planowanej. To tereny położone wzdłuż ulicy Bielińskiej, a także obejmujące obszar nowopowstającego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Kruczej. Wariant „A – niebieski” budowy obwodnicy koliduje także z wybudowanymi w ostatnich latach, z udziałem środków unijnych, kluczowymi dla układu komunikacyjnego miasta Ciechanowa drogami gminnymi: drogą obwodową oraz pętlą miejską. Aleja Unii Europejskiej, będąca wschodnią obwodnicą Ciechanowa, łącząca drogi krajowe nr 50 i 60, została wybudowana w latach 2018-2019. Proponowany wariant „A – niebieski” przecina ustanowioną przez Radę Miasta Ciechanów formę ochrony przyrody – użytek ekologiczny „Bagry”, co doprowadzi do bezpowrotnego zniszczenia siedlisk przyrodniczych występujących w zbiorniku wodnym, na jego brzegu i w sąsiedztwie.

Wariant „B – czerwony” został zaakceptowany przez miasto. W niewielkim stopniu przechodzi przez obszar miasta. Początek projektowanej obwodnicy w tym wariancie zlokalizowany jest na drodze krajowej nr 60 na granicy wsi Rykaczewo i Ujazdówek w gminie wiejskiej Ciechanów. Dalej, przed zabudowaniami zakładu mięsnego Cedrob, trasa obwodnicy skręca łagodnym łukiem w kierunku południowo-wschodnim i prowadzi przez tereny pól, łąk i pastwisk, omijając istniejącą zabudowę we wsi Ujazdowo, przecinając ulicę Ciechanowską w odległości około 150 m na północ od najbliższych zabudowań we wsi Kownaty Żędowe. Dalej trasa przecina rzekę Łydynię w rejonie punktu styku trzech wsi: Niechodzin, Nużewo i Kownaty Żędowe. Następnie biegnie po południowej stronie istniejącej zabudowy we wsi Nużewo, skręca łagodnym łukiem w kierunku wschodnim, przecinając równocześnie ulicę Nużewską. Obwodnica przecina drogę krajową nr 50 w rejonie granicy miasta Ciechanów i gminy wiejskiej Ciechanów, następnie biegnie dalej w kierunku wschodnim przez tereny pół, łąk i pastwisk, przecinając linię kolejową relacji Warszawa-Gdańsk w odległości około 250m na południe od granicy miasta Ciechanów. Dalej trasa przecina wieś Mieszki-Atle, omijając istniejącą zabudowę. Następnie przebiega przez teren miasta Ciechanów, przecinając ulicę Sońską w odległości około 200 m na północ od granicy miasta Ciechanów i biegnie w rejonie południowej granicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych Grędzice. Obwodnica prowadzi w kierunku północno-wschodnim i przecina skrzyżowanie ul. Żytniej z drogą prowadząco do wsi Rzeczki-Gąski. Dalej trasa przekracza granicę gminy Gołymin-Ośrodek w odległości około 450 m na południe od punktu styku trzech gmin: gminy wiejskiej Ciechanów, gminy Gołymin Ośrodek i gminy Opinogóra Górna. Następnie, omijając zabudowania we wsi Truszki, skręca łukiem w kierunku wschodnim, przecinając dalej granice wsi Nasierowo Górne i Wróblewko. Biegnąc dalej prosto, włącza się do drogi krajowej nr 50 na wysokości skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowości Chruściele.

W ocenie miasta najlepszym z proponowanych rozwiązań jest wariant „C – zielony”, gdyż w ogóle nie wkracza w granice Ciechanowa. W tej wersji obwodnica w pełni okala miasto, nie koliduje z zabudowaniami ani terenami objętymi ochroną ekologiczną.

Początek projektowanej obwodnicy w wariancie „C – zielonym” zlokalizowany jest na drodze krajowej nr 60 na granicy wsi Rykaczewo i Ujazdówek w gminie wiejskiej Ciechanów. Dalej, przed zabudowaniami zakładu mięsnego Cedrob, trasa obwodnicy skręca łagodnym łukiem w kierunku południowo-wschodnim i prowadzi przez tereny pól, łąk i pastwisk, omijając istniejącą zabudowę we wsi Ujazdowo, przecinając ulicę Ciechanowską w odległości około 300 m na północ od najbliższych zabudowań we wsi Kownaty Żędowe. Dalej trasa przecina rzekę Łydynię w odległości około 400 m na północ od punktu styku trzech wsi: Niechodzin, Nużewo i Kownaty Żędowe. Następnie biegnie po południowej stronie istniejącej zabudowy we wsi Nużewo, skręca łagodnym łukiem w kierunku wschodnim, przecinając równocześnie ulicę Nużewską. Obwodnica przecina drogę krajową nr 50 w odległości około 150 m na północ od lasu położonego we wsi Sokołówek i biegnie dalej w kierunku wschodnim przez tereny pół, łąk i pastwisk, przecinając linię kolejową relacji Warszawa-Gdańsk w odległości około 800 m na południe od granicy miasta Ciechanów. Dalej trasa przecina wieś Mieszki-Atle, omijając istniejącą zabudowę. Następnie przecina ulicę Sońską w odległości około 200 m na południe od granicy miasta Ciechanów i biegnie w rejonie południowej granicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych Grędzice. Obwodnica prowadzi w kierunku północno-wschodnim i włącza się w ul. Żytnią na terenie wsi Rzeczki-Gąski i pokrywa się z jej przebiegiem, aż do granicy z miejscowością Nasierowo Górne. Następnie przekraczając granicę gminy Gołymin-Ośrodek oraz omijając, od strony północnej, istniejącą zabudowę Nasierowa Górnego, biegnie prosto i włącza się do drogi krajowej nr 50 na wysokości skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowości Chruściele.

Podczas spotkania konsultacyjnego prezydent Krzysztof Kosiński zaproponował, aby pracować nad wariantem „B – czerwonym” i „C – zielonym” oraz uznać je za wiodące w dalszych pracach projektowych i równocześnie odrzucić nieakceptowalny przebieg obwodnicy mającej charakter śródmiejski w wariancie „A – niebieskim”. Z przyczyn formalnych GDDKiA jest jednak zobowiązana do prac nad trzema różnymi wariantami. Ostateczny przebieg obwodnicy będzie podlegał dalszym konsultacjom, które rozpoczną się w pierwszym kwartale 2022 roku.

Skip to content