Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert prezydent przyznał organizacjom pozarządowym środki finansowe w formie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.

Pieniądze w ramach konkursów na realizację zadań na rzecz mieszkańców przez organizacje pozarządowe zostały przyznane w siedmiu obszarach. Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. zakłada, że na wsparcie „trzeciego sektora” w realizacji zadań publicznych dla mieszkańców ratusz w bieżącym roku przeznaczy łącznie ponad 1 mln zł.

Na zadania własne gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dotację otrzymali:

Zadanie I. Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz promocja lokalnego dorobku artystycznego. 

 • Związek Literatów na Mazowszu – „Wydanie i promocja XXIII Ciechanowskich Zeszytów Literackich” 3 000 zł.
 • Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki – „Warsztaty rysunkowe dla dzieci i młodzieży – Wena na komiks” 5 000 zł.
 • Stowarzyszenie Pro Musica Scholarium – „C.K. Norwid – przyjaciel Chopina” 10 000 zł.
 • Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki – „Wydanie komiksu CIE-CHAN” 7 000 zł.
 • Mazowiecka Chorągiew ZHP Hufiec ZHP Ciechanów – „Wydanie albumu o historii ciechanowskiego harcerstwa 5 000 zł.

Zadanie II. Organizacja przedsięwzięć międzypokoleniowych lub innych integrujących społeczność lokalną w tym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej.

 • Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Ciechanowie – „Kulturalni wspólnie z PCK – warsztaty dla dzieci i seniorów” 3 000 zł.
 • Stowarzyszenie Promień Sztuki – „V Ciechanowskie Wieczory Organowe” 9 000 zł.
 • SKT nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego – „VI Ciechanowskie Dyktando o Pióro prof. Bralczyka” 6 500 zł.
 • Związek Literatów na Mazowszu – „XXVI Ciechanowska Jesień Poezji” 4 000 zł.
 • Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO – „Integracja muzyczna mieszkańców Ciechanowa” 20 000 zł.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie – „Letnie koncertowanie pod chmurką z orkiestrą dętą OSP Ciechanów” 4 000 zł.

Zadanie III. Podejmowanie działań sprzyjających integracji i współpracy międzynarodowej.

 • Związek Literatów na Mazowszu – „Obchody Światowego Dnia Poezji – XVIII konkurs na Książkę Roku 2020 o złote pióro” 3 000 zł.

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dotację miasta otrzymali:

Zadanie I. Realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 

 • Uczniowski Klub Sportowy NIKE – „Ruch to zdrowie” 8 000 zł.
 • Stowarzyszenie KRAVER – „Self Defence Junior – Tournament Krav Maga” 4 000 zł.
 • Miejski Klub Sportowy Ciechanów – „Bezpłatna nauka z piłkarskiego podwórka z MKS Ciechanów” 5 000 zł.

Zadanie II. Realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji historycznej, kulturalnej oraz popularyzujących naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i nowoczesnych technik nauczania.

 • Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni – „Dziecięca Akademia Naukowych Inspiracji ON-LINE” 15 000 zł.

Środki finansowe w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej zostały przyznane na realizację poniższych zadań:

Zadanie I. Organizowanie pomocy środowiskom ludzi potrzebujących w tym najuboższych. 

 • Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Ciechanowie – „Czerwonokrzyskie wsparcie dla najuboższych” 5 000 zł.
 • Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie – „Wsparcie żywnościowe dla mieszkańców Ciechanowa” 37 000 zł.

Zadanie II. Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych.

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie – „Nasz drugi dom” 25 000 zł.

Dotacje na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia otrzymali:

Zadanie I. Aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym. 

 • Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Ciechanowie – „Sieć Seniorów PCK – Liderów Społeczności Osób Starszych w Ciechanowie” 3 000 zł.
 • Ciechanowski Klub Karate Kyokushin – „Program aktywności ruchowej – Rozwój poprzez ruch” 12 000 zł.
 • Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „STUDIO” – „Aktywny EKO Senior” 15 000 zł.

Zadanie II. Organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

 • Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Ciechanowie – „Wiewiórka PCK – dba o zdrowie przedszkolaka” 7 000 zł.
 • Stowarzyszenie Mazovia ProActiv – „Darmowe treningi fitness z wykorzystaniem platform wibrujących 5 000 zł.
 • Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni – „Wsparcie psychologiczne – warsztaty dla młodzieży i dorosłych” 5 000 zł.
 • Ciechanowski Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – „Bezpieczny rodzic i dziecko” 7 000 zł.

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sektora pozarządowego

dotację w kwocie 14 000 zł przyznano na organizowanie wydarzeń i podejmowanie działań integrujących środowiska III sektora oraz promocję wolontariatu. Otrzymało ją Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat (zadanie: „X Gala wolontariatu i wsparcie NGO w prowadzeniu działalności wolontariackiej”).

Dotacje na zadania w zakresie rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości wsparcie finansowe miasta otrzymały:

Zadanie I. Wspieranie idei rozwoju przedsiębiorczości. 

 • Mazowiecka Izba Gospodarcza – „MIGamy na rzecz przedsiębiorczości od 30 lat” 4 000 zł.
 • Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni – „Szkolimy przedsiębiorczość” 2 000 zł.

Podział środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Zadanie I. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt. 

 • Stowarzyszenie Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie – „Nowa buda – ciepły kąt” 7 000 zł.
 • Stowarzyszenie Pies i Spółka – „Kastrujemy bezdomność” 20 000 zł.
 • Stowarzyszenie Pies i Spółka – „Pomagamy ciechanowskim kotom” 7 000 zł.

Zadanie II. Organizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej.

 • Fundacja Łydynia – „Przyroda na warsztat” 8 000 zł.
 • Fundacja Bank Żywności – „Ciechanów nie marnuje!” 2 000 zł.

Środki na realizację zadań publicznych na 2021 r. związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu zostały przyznane w styczniu. Na wsparcie klubów sportowych w realizacji tych działań na rzecz mieszkańców w budżecie zagwarantowano 720 000 zł.

O środki mogły ubiegać się w drodze konkursu ofert podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają warunki określone w ogłoszeniu.

Współpraca ratusza z NGO obejmuje m.in. wsparcie miasta dla organizacji pozarządowych, które polega na zlecaniu im w trybie konkursowym realizacji zadań wchodzących w zakres działalności miasta. W myśl obowiązujących przepisów prawa, nie ma możliwości finansowania działalności poszczególnych organizacji pozarządowych, natomiast miasto może zlecać realizację zadań mieszczących się w katalogu zadań własnych. Ciechanów współpracuje z ponad 60 podmiotami, które skupiają aktywnie działających ciechanowian, w tym wolontariuszy i społeczników z wybranych dziedzin.

Skip to content