Na 25. sesji Rady Miasta rozpatrzono m.in. sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności MOPS oraz realizację programów współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Radni podjęli uchwałę o przekazaniu w formie darowizny działki, która będzie wykorzystana na potrzeby ciechanowskiego szpitala. Ponadto opowiedzieli się za przyjęciem uchwały określającej zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Na sesji przedłożono sprawozdania z ubiegłorocznej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wspierania rodzin. Przedmiotem obrad była także współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi, które skupiają aktywnych obywateli i podejmują działania na rzecz lokalnej społeczności.

Radni wyrazili zgodę na przekazanie Województwu Mazowieckiemu prawa własności niezabudowanej nieruchomości, na której znajduje się armatura sieci wodociągowej związanej z obsługą Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz ogrodzenia części strefy ochrony sanitarnej studni głębinowych. Nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów użytkowanych przez szpital, na których zlokalizowane jest ujęcie wód podziemnych. Zdecydowali też o zbyciu dwóch innych działek – w obrębie Scalenie i Śródmieścia.

Miejscy samorządowy uchwalili wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W planie na lata 2022-2024 uwzględniono zapewnienie jak najlepszej jakości dostarczanej wody, ekologiczne odprowadzanie ścieków oraz liczne przedsięwzięcia rozwojowe, modernizacyjne i inwestycyjne.

Radni nie rozpatrzyli petycji mieszkańców w sprawie planowanej przez prywatny podmiot inwestycji przy ul. Amarantowej. Sprawa będzie ponownie procedowana na najbliższej Komisji Skarg i Wniosków.

Za bezzasadną uznano skargę na działanie MOPS.

Skip to content