Tematami 39. sesji Rady Miasta Ciechanów były informacje o ubiegłorocznej działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Zakładu Komunikacji Miejskiej. TBS wypracował zysk netto w kwocie 1 476 400 zł, a ZKM – 304 929,73 zł. Radni przyjęli także dwa stanowiska. Pierwsze dotyczące podziału środków publicznych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, drugie w sprawie odpadów zalegających na terenie przy ulicy Fabrycznej 19.

Miejscy samorządowcy przyjęli krytyczne stanowisko w sprawie podziału środków publicznych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Fundusz, z którego środki finansowe miały stanowić wsparcie dla inwestycji realizowanych przez samorządy to ponad 13 mld zł. W drugim i trzecim naborze wniosków Ciechanów został pominięty, a rząd nie podał żadnego uzasadnienia takiej decyzji. Miasto wnosiło o udostępienie protokołów ocen złożonych wniosków. Jednakże Kancelaria Prezesa Rady Ministrów odpowiedziała miastu, że protokołów nie posiada.

Miasto aplikowało o środki finansowe na: budowę nowego miejskiego przedszkola (dwukrotnie), modernizację ul. Granicznej (dwukrotnie), modernizację ul. Opinogórskiej (dwukrotnie), rewitalizację młyna przy ul. Nadrzecznej, rewitalizację zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2, odnowienie obszaru „Kanałów”, objęcie inteligentnymi pojemnikami na odpady obszaru całego miasta.

Komisja powołana przez Radę Miasta w osobach Michała Jeziółkowskiego (przewodniczący), Joannę Kiszkurno (członek) i Zdzisława Dąbrowskiego (członek) wskazała na jednoznacznie niejasne, niezrozumiałe, nietransparentne zasady podziału pieniędzy publicznych. Podobną opinię wyrazili w swoim raporcie niezależni naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesorowie przebadali ponad 1,2 tys. gmin, które otrzymały dotacje i odnieśli je do ogółu 2,5 gmin w Polsce. Z analiz raportu dotyczącego drugiego naboru RFIL wynika, że chociaż osoby wybrane z komitetu wyborczego PiS rządzą w gminach obejmujących zaledwie 9% mieszkańców kraju, to do tych samorządów trafiło aż 28% dotacji udzielanych w ramach funduszu. W przypadku gmin rządzonych przez samorządowców z komitetów wyborczych opozycji, udziały te są idealnie odwrotne. Chociaż gminy, w których rządzą, stanowią prawie 1/3 kraju, to trafiło tam tylko 10% dotacji.

Rada Miasta przyjęła również stanowisko dotyczące odpadów zalegających na terenie użytkowanym przez spółkę Ventus przy ulicy Fabrycznej 19. Jak wyjaśniono, Miasto Ciechanów nigdy nie było stroną postępowania i nie posiadało również z mocy prawa kompetencji w odniesieniu do firmy Ventus Sp. z o.o. Pomimo składanych wniosków nigdy nie zostało uznane za stronę postępowania, wielokrotnie jednak podejmowało temat uciążliwości Spółki, prowadzącej instalację przy ul. Fabrycznej. Rosnące na terenie dawnej cukrowni hałdy odpadów, skargi okolicznych mieszkańców, a przy tym docierające decyzje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwalające na przywóz zanieczyszczonych odpadów z Irlandii, były od samego początku podstawą niepokoju miasta o środowisko wokół zakładu i ogromnego zdumienia, że rządowe organy odpowiedzialne za ochronę środowiska akceptują zaistniałą sytuację.

Minister Środowiska, będący naczelnym organem ochrony środowiska uchylił decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego, cofającą decyzję na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Tym samym zezwolił na dalsze prowadzenie instalacji przez Ventus Sp. z o.o. na terenie zakładu przy ul. Fabrycznej 19 w Ciechanowie, co doprowadziło do obecnej sytuacji zalegania pryzm odpadów.

Radni zaapelowali do polskiego rządu o dostrzeżenie problemu, natychmiastowe zmiany prawne, aby ograniczyć niepokojące przywożenie odpadów z innych państw i ich gromadzenie na terenie naszego kraju, ukrócając proceder tworzenia z Polski składowiska odpadów Europy.

Pełna treść obu stanowisk przyjętych przez Radę Miasta Ciechanów do pobrania poniżej tego artykułu.

Radni określili też nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa. Wyrazili też zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości znajdującej w dzielnicy Podzamcze.

Skip to content