Ratusz zachęca organizacje pozarządowe do współtworzenia programu współpracy miasta z NGO na 2022 rok. Program umożliwia m.in. wsparcie miasta dla realizacji przez organizacje pozarządowe wybranych zadań na rzecz mieszkańców z zakresu: edukacji, kultury, sportu, zdrowia, pomocy społecznej, ekologii czy ochrony zwierząt.

Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi każdego roku szczegółowo określa cele, zasady, przedmiot, a także finansowe i pozafinansowe formy możliwej współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W myśl obowiązujących przepisów prawa, miasto nie może finansować działalności poszczególnych organizacji pozarządowych, natomiast może zlecać im realizację zadań mieszczących się w katalogu zadań własnych. Taka współpraca umożliwia bardziej skuteczną, efektywną i w większym stopniu odpowiadającą potrzebom społeczności lokalnej realizację poszczególnych zadań.

Każda z organizacji pozarządowych, która działa na terenie Miasta Ciechanów (jak również podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) może złożyć w formie pisemnej konkretne propozycje zapisów do programu współpracy miasta z NGO na nadchodzący rok.

Wnioski można składać pisemnie przez miesiąc (od 16 sierpnia do 17 września 2021 r.) drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Ciechanów, plac Jana Pawła II 6, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta przy ul. Wodnej 1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wks@umciechanow.pl.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji powstanie projekt programu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie poddany dalszej konsultacji. Organizacje oraz uprawnione podmioty będą miały możliwość zgłaszania uwag do projektu w określonym terminie.

Następnie projekt programu będzie przeanalizowany prez komisje problemowe Rady Miasta, z uwzględnieniem wielkości środków finansowych zagwarantowanych w budżecie na 2022 r.  Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy miasta z NGO zostanie podjęta na listopadowej sesji Rady Miasta.

Skip to content