Miasto ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. Oferty dotyczące zadań z ośmiu obszarów można składać do ratusza do 23 grudnia. Do 15 stycznia 2022 r. zapadną decyzje, na co zostaną przyznane środki finansowe.

Program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok zakłada, że na wsparcie „trzeciego sektora” w realizacji zadań publicznych dla mieszkańców ratusz w nadchodzącym roku przeznaczy łącznie ponad 1 mln zł. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia tych przedsięwzięć wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W tej edycji konkursu pula środków, o jaką będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe zostanie zwiększona o 124 tys. zł. Większe nakłady na umożliwienie organizacjom realizowania zadań będą poczynione w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej (w tym wsparcia przedsiębiorczości i wolontariatu) oraz ekologii.

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tegorocznym konkursie przeznaczono kwotę 790 000 zł (720 000 zł w 2021 r.), w tym:

Zadanie I. Upowszechnianie sportu szkolnego: organizacja rywalizacji sportowej w ramach „Igrzysk młodzieży szkolnej” – 42 000 zł.

Zadanie II. Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych – 710 000 zł.

Zadanie III. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych – 28 000 zł.

Zadanie IV. Organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta – 10 000 zł.

Na zadania z zakresu oświaty, edukacji i wychowania przeznaczono kwotę 55 000 zł (55 000 zł w 2021 roku), w tym:

Zadanie I. Realizacja programów edukacyjnych dla uczniów  szkół  miejskich o charakterze sportowo-rekreacyjnym – 40 000 zł.

Zadanie II. Realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji historycznej, kulturalnej  oraz popularyzujących naukę  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i nowoczesnych technik nauczania – 15 000 zł.

Na realizację zadań na rzecz mieszkańców z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 71 000 zł (67 000 zł w 2021 roku). W tym zakresie znalazły się dwa zadania:

Zadanie I. Organizowanie pomocy środowiskom ludzi potrzebujących pomocy w tym najuboższych – 42 000 zł.

Zadanie II. Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych – 29 000 zł.

W zakresie ochrony i promocji zdrowia przeznaczono kwotę 65 000 zł (65 000 zł w 2021 roku). Kwota obejmuje:

Zadanie I. Aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym – 35 000 zł.

Zadanie II. Organizacja ziałań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia – 30 000 zł.

Na realizowanie przez „trzeci sektor” zadań z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji przeznaczono kwotę 130 000 zł (100 000 zł w 2021 roku). Są to:

Zadanie I. Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz promocja lokalnego dorobku artystycznego – 50 000 zł.

Zadanie II. Organizacja przedsięwzięć międzypokoleniowych lub innych integrujących społeczność lokalną w tym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej – 50 000 zł.

Zadanie III. Podejmowanie działań sprzyjających integracji i współpracy międzynarodowej – 30 000 zł.

Na rozwój sektora pozarządowego przeznaczono kwotę 15 000 zł (14 000 zł w 2021 roku). Zadanie I zakłada organizowanie wydarzeń i podejmowanie działań integrujących środowiska III sektora oraz promocja wolontariatu.

W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przeznaczono kwotę 49 000 zł (44 000 zł w 2021 roku). Oferty można składać na poniższe zadania:

Zadanie I. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt – 34 000 zł.

Zadanie II. Organizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej – 15 000 zł.

W konkursie można też składać oferty w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości. Na zadanie I – Wspieranie idei rozwoju przedsiębiorczości ratusz przeznaczy 10 000 zł (6 000 zł w 2021 roku).

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają następujące warunki:
– zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Ciechanowa,
– prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
– przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę.

Podmiot ubiegający się o realizację zadania zleconego w 2022 r. winien złożyć ofertę wyłącznie na formularzu zgodnym ze wzorem dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.umciechanow.pl/organizacje_pozarzadowe/wzory_dokumentow.

Szczegóły dotyczące zasad konkursu i informacje, które należy uwzględnić, terminy i warunki realizacji zadania oraz kryteria wyboru ofert znajdują się w ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta: https://bip.umciechanow.pl/baza_rejestrow_urzedowych/zarzadzenia_prezydenta/1622021/uc:2851.

Oferty należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 23 grudnia 2021 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów. Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub która wpłynie pocztą po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Wybór ofert nastąpi do 15 stycznia 2022 roku.

Współpraca ratusza z NGO obejmuje m.in. wsparcie miasta dla organizacji pozarządowych, które polega na zlecaniu im w trybie konkursowym realizacji zadań wchodzących w zakres działalności miasta. W myśl obowiązujących przepisów prawa, nie ma możliwości finansowania działalności poszczególnych organizacji pozarządowych, natomiast miasto może zlecać realizację zadań mieszczących się w katalogu zadań własnych. Ciechanów współpracuje z ponad 60 podmiotami, które skupiają aktywnie działających ciechanowian, w tym wolontariuszy i społeczników z wybranych dziedzin.

Skip to content