Miasto wystawiło na sprzedaż 13 kolejnych działek. Grunty o powierzchni od 0,0742 ha do 0,2187 ha mają przeznaczenie pod zabudowę jednorodzinną oraz jednorodzinną z funkcją usługową. Przetarg odbędzie się w lutym. W ubiegłym roku w ramach akcji „Wybuduj się w Ciechanowie” sprzedano 13 działek. Miasto podkreśla, że zakup działki to także dobra lokata kapitału.

Osoby zainteresowane kupnem działki budowlanej, aby wybudować dom jednorodzinny lub prowadzić działalność usługową oraz zainteresowane zakupem ziemi jako formy lokaty kapitału będą miały kolejną już możliwość wylicytowania terenów wystawionych na sprzedaż przez miasto. Przetargi ustne nieograniczone, na których wystawionych zostanie 13 działek na Podzamczu, Krubinie i Gostkowie odbędą się w lutym 2021 r.

Na Podzamczu można będzie kupić niezabudowaną działkę pod budowę domu jednorodzinnego, położoną u zbiegu ulic Baczyńskiego i Żeromskiego. Ma powierzchnię 0,0874 ha (nr 1812/2). Cena wywoławcza to 78 000 zł. Sprzedaż działki jest zwolniona z podatku VAT. Tren jest położony jest u zbiegu ulic, w których przebiega sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna i gazu ziemnego. Dla obszaru, na którym znajduje się działka, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i na ten moment nie wydana została również decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Ciechanów, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem B.18.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przetarg odbędzie się 23 lutego 2021 r. o godz. 9:00.

W obrębie Podzamcze dostępny będzie też grunt przy ul. Wiosennej. Na sprzedaż wystawione zostaną działki o numerach: 139/3 – pow. 0,0969 ha (cena wywoławcza: 67 000 zł) oraz 139/4 i 202/1 –  łączna pow. 0,1605 ha (cena wywoławcza: 107 000 zł). Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23 %. Działki są niezabudowane i mają regularny kształt. Nieruchomości  mają dostęp do drogi publicznej – ulicy Wiosennej, w której zlokalizowana jest sieć wodociągowa i gazu ziemnego, przez działkę nr 202/1 przebiega sieć kanalizacji deszczowej. Dla obszaru, na którym znajdują się działki, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działek wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przetarg odbędzie się 23 lutego 2021 r. o godzinie 9:30.

Miasto wystawi też 2 niezabudowane nieruchomości przy ul. Z. Krasińskiego (obręb Podzamcze). To działki o numerach: 1127/13 (pow. 0,1384 ha, cena wywoławcza: 104 000 zł) oraz 1127/33 (pow. 0,1039 ha, cena wywoławcza: 74 000 zł). Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23 %. Grunty są położone przy działkach gminnych, wydzielonych jako drogi. W drodze przylegającej do działek przebiegają sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa i teletechniczna. Sieć kanalizacji sanitarnej jest w fazie projektowej. Dla przedmiotowych działek brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast wydane zostały decyzje nr: 26/2018 i 29/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przetarg odbędzie się u 23 lutego 2021 r. o godzinie 11:30.

Na Krubinie przy ul. Kruczej i Ludowej można będzie kupić działki położone na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i mieszkaniowo-usługową. Usługi mogą być realizowane w formie: lokali wbudowanych w budynkach mieszkalnych, kubatur zblokowanych z budynkami mieszkalnymi lub obiektów wolnostojących, o powierzchni 100 m2. Tereny na sprzedaż są oznaczone jako działki o  numerach: 54/1 (pow. 0,1094 ha, cena wywoławcza: 75 100 zł), 54/2 (pow. 0,1624 ha, cena wywoławcza:120 000 zł), 54/4 (pow. 0,2187 ha, cena wywoławcza: 150 000 zł), 54/5 (pow. 0,2324 ha, cena wywoławcza: 159 500 zł), 54/7 (pow. 0,0999 ha, cena wywoławcza: 55 300 zł), 54/8 (pow. 0,1239 ha, cena wywoławcza: 85 000 zł). Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23 %. Nieruchomości są niezabudowane, o regularnym kształcie i płaskiej konfiguracji. Przez działki 54/6, 54/7 i 54/8 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Działki 54/1, 54/2, 54/4, 54/5 i 54/8 położone są przy drogach gminnych o nawierzchni asfaltowej. Działka 54/7 ma dostęp do ul. Kruczej przez wydzieloną drogę dojazdową. Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i gazowej przebiega w ulicy Kruczej i Ludowej. Dodatkowo w ulicy Ludowej przebiega sieć teletechniczna. Przetarg odbędzie się 23 lutego 2021 r. o godzinie 10:30.

Przy ul. Komunalnej (obręb Gostkowo) można będzie kupić działki oznaczone numerami: 20/2 (pow. 0,0742 ha, cena wywoławcza: 44 000 zł) i 20/5 (pow. 0,0695 ha, cena wywoławcza: 41 000 zł). Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23 %. Działki mają regularny kształt i są położone na niewielkim spadku terenu. Sieć wodociągowa  i energetyczna przebiega w ulicy  Komunalnej, natomiast sieć gazu ziemnego – w ulicy Wiejskiej. Działki mają dostęp do drogi publicznej – ulicy Komunalnej. Przetarg odbędzie się 23 lutego 2021 r. o godzinie 11:00.

Wszystkie przetargi odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta http://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/nieruchomosci_na_sprzedaz/Prezydent-Miasta-Ciechanow-oglasza-przetargi-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-Gminy-Miejskiej-Ciechanow/idn:466.html. Termin wpłat wadium upływa 18 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – ul. Wodna 1 pok.306, tel.: 23 674 92 00 w. 224, e-mail: j.legowska@umciechanow.pl.

Skip to content