Działkowcy mogą pozyskać wsparcie finansowe od miasta na budowę lub modernizację infrastruktury na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W budżecie na 2021 r. na dotacje dla ogrodów zabezpieczono 60 tys. zł. Wnioski można składać od 16 marca do 12 kwietnia.

Remont będzie mógł objąć: budynki i budowle, ogrodzenia, drogi i alejki ogrodowe, place zabaw, świetlice, sieci wodociągowe i energetyczne i inne, które mają wpływ na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększają dostępność lokalnej społeczności do terenu.

Wnioski o dotację miasta dla ROD można składać od 16 marca 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r. Mogą je składać stowarzyszenia ogrodowe (ROD) położone na terenie miasta, a nie osoby fizyczne. Każdy ogród może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie jedno zadanie.

ROD ubiegający się o udzielenie dotacji powinien złożyć wniosek (każdy w osobnej kopercie) wraz z wymaganymi załącznikami z dopiskiem „Dot. dofinansowania dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych 2021” lub wysłać go pocztą. Wnioski można składać w godzinach pracy Urzędu Miasta Ciechanów (Biuro podawcze ul. Wodna 1, w godz. pracy 8-16) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Ciechanów pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów (wniosek musi wpłynąć do Urzędu przed 12 kwietnia 2021 r.).

Do wniosku o przyznanie dotacji dołączyć należy: statut wnioskodawcy, wyciąg z rejestru lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, sporządzony nie późnej niż na trzy miesiące przed terminem składania wniosku, sprawozdanie finansowe z działalności wnioskodawcy za rok poprzedzający ubieganie się o dotację, Uchwałę Zarządu ROD w sprawie powołania składu Zarządu ROD, wycenę (kalkulację kosztów) w oparciu o aktualne stawki, roboczogodziny i ceny materiałów dla naszego regionu infrastruktury, której dotyczy wniosek o dofinansowanie, mapkę z zaznaczonym miejscem planowanej inwestycji oraz oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Wnioskodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac powinien posiadać pozwolenie na budowę, zgłoszenie i inne wymagane dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

Wniosek o udzielenie dotacji podlega ocenie formalnej. Musi zawierać wszystkie elementy i informacje zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zasad postępowania przy udzieleniu dotacji dla ROD. Wnioski o dotacje będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. W przypadku stwierdzenia braków lub wad we wniosku, za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu kompletnego uzupełnienia. Wnioski rozpatruje komisja.

Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie umowy, określającej obowiązki w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji. Udzielenie dotacji dla danego ROD może być dokonywane raz na dwa lata. Dotacja nie może przekroczyć 80 % poniesionych kosztów wnioskowanego o dotację zadania i nie może być większa niż 30 000,00 zł.

Wszelkie pytania można kierować do Wydziału Inżynierii i Utrzymania Infrastruktury Drogowej – Referat Inżynierii Miejskiej, lub na skrzynkę mailową: imios@umciechnanow.pl.

Rodzinne Ogrody Działkowe zlokalizowane na terenie Ciechanowa pierwszy raz miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu miasta w 2019 r. Pozwoliło ono na budowę przyłączy wodociągowych na terenie ROD Śmiecin, elektryfikację alejki wschodniej na obszarze ROD Łydynia oraz budowę monitoringu na terenie ROD Kolejarz.

– Jako miasto stale inwestujemy w rozwój zieleni, zbliżamy się do końca budowy od podstaw kolejnego już parku, który powstaje przy ul. Augustiańskiej. Ogródki działkowe dla wielu ciechanowian to styl życia nastawiony na ekologię. Będziemy wspierać Rodzinne Ogrody Działkowe poprzez dotacje do ich rozwoju. Będziemy też aplikować o środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021, skąd możemy pozyskać fundusze jako samorząd i przekazać je działkowcom na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych i remontowych – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Oprócz własnej dotacji z budżetu miasta, w ramach wspomnianego programu ratusz może pozyskać do 10 tys. zł na inwestycje i remonty na każdym z miejskich ogrodów działkowych.

 

Skip to content