W listopadzie mieszkańcy będą mogli składać propozycje projektów ogólnomiejskich i osiedlowych, które będą miały szansę zawalczyć o realizację w najbliższej edycji CBO. Po formalnej weryfikacji propozycji zadań, w lutym 2022 r. nastąpi głosowanie, które wyłoni projekty przeznaczone do realizacji. Wyniki zostaną ogłoszone w marcu. Obowiązujące zasady z poprzedniej edycji nie ulegną zmianie.

W ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego ratusz corocznie realizuje projekty, których autorami są mieszkańcy. Każdy ma szansę na to, aby jego projekt wzbogacił infrastrukturę miejską, zakres działań edukacyjnych, ekologicznych czy kulturalnych i sportowych w mieście. Propozycje projektu mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy.

Projekty można będzie składać do Urzędu Miasta w listopadzie. Autor może złożyć jeden projekt w kategorii ogólnomiejskiej i jeden w osiedlowej. Do propozycji projektu ogólnomiejskiego pomysłodawca musi załączyć listę z podpisami co najmniej 20 mieszkańców miasta, natomiast do osiedlowego – minimum 10 mieszkańców danego osiedla.

Formularz można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta https://bo.umciechanow.pl/main/do_pobrania, papierowa wersja dostępna jest w Biurze Obsługi Interesanta UM przy ul. Wodnej 1.

W ramach projektów ogólnomiejskich znajdują się 2 kategorie: tzw. „projekty miękkie” (nieinwestycyjne, dotyczące np. edukacji, integracji społecznej, spraw kulturalnych, sportowych, szkoleń, polityki społecznej, zdrowia, przedsiębiorczości) oraz tzw. „projekty twarde” (infrastrukturalne, czyli przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, na przykład: budowa, modernizacja, rewitalizacja, remont, zakup sprzętu, itp.). Koszt projektów ogólnomiejskich „twardych” nie może przekroczyć 200 tys. zł.

Na każdym osiedlu będzie mógł być zrealizowany jeden projekt, którego wartość nie może przekroczyć 100 tys. zł oraz tyle najpopularniejszych projektów ogólnomiejskich, na ile pozwoli pozostała przeznaczona na Ciechanowski Budżet Obywatelski kwota.

Oprócz tego zrealizowane zostaną 3 projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów. Pojedyńczy projekt miękki nie może przekroczyć 30 tys. złotych. Jeśli w ramach kategorii projektów osiedlowych zgłoszony zostanie wyłącznie 1 projekt dla danego osiedla – jego realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów w głosowaniu mieszkańców.

Propozycje mieszkańców podlegać będą ocenie Komisji która sprawdzi możliwości ich realizacji pod kątem merytorycznym i formalno-prawnym. Od negatywnej decyzji komisji przysługiwać będzie odwołanie.

Następnie pozytywnie zaopiniowane projekty zostaną umieszczone na kartach do głosowania i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów oraz w punktach do głosowania. O kolejności projektu na liście zdecyduje losowanie.

Głosowanie, w którym udział może wziąć każdy mieszkaniec Ciechanowa, odbędzie się w lutym 2022 r. Głos będzie można oddać internetowo oraz papierowo w wyznaczonych punktach. Informacja o wynikach głosowania podana zostanie na stronie internetowej urzędu w marcu 2022 roku.

Do realizacji zostaną przeznaczone projekty, które uzyskają największą liczbę głosów w ramach danego osiedla (projekty osiedlowe) i w ramach całego miasta (projekty ogólnomiejskie). Liczba wybranych do realizacji projektów ogólnomiejskich będzie zależała od wysokości środków przeznaczonych na tę część budżetu partycypacyjnego.

Przyjęcie uchwały Rady Miasta Ciechanów, która będzie określała nowy harmonogram Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok planowane jest na najbliższej sesji 28 października.

Zwycięskie projekty będą wprowadzone do budżetu miasta w marcu 2022 roku.

Skip to content