28 maja odbyła się w formule wideokonferencji XXII Sesja Rady Miasta Ciechanów. Tematem wiodącym majowej sesji była działalność Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

 W trakcie sesji Radni rozpatrzyli skargę na Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, omawianą wcześniej na komisji Skarg Wniosków i Petycji. Skarga została uznana za bezzasadną większością głosów 20 za, 0 przeciwnych.

Kolejna Sesja Rady Miasta odbędzie się 25 czerwca 2020 r. Jej tematyką będzie działalność Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374, z późn. zm.), sesja odbyła się w systemie zdalnego trybu obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia, w tym uchwały, podejmowane były z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji oraz elektronicznego głosowania. Sesja była transmitowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Skip to content