Miasto opublikowało informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Zmianie w stosunku do dotychczas przeprowadzanych wyborów uległa siedziba jednej z obwodowych komisji.

Wybory prezydenckie mają odbyć się na terenie kraju 28 czerwca 2020 r. W tegorocznych wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na terenie Ciechanowa będzie można głosować osobiście (w jednej z 24 obwodowych komisji wyborczych) lub korespondencyjnie. Możliwe jest też oddanie głosu przez pełnomocnika. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie od godz. 7.00 do godz. 21.00.

W tegorocznych wyborach zmienia się siedziba obwodowej komisji nr 15. Wyborcy, którzy do tej pory oddawali swoje głosy w budynku DPS Kombatant przy ul. Batalionów Chłopskich będą mogli oddać głos w budynku Placówki Wsparcia Dziennego, ul. Powstańców Wielkopolskich 1A. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego nie wyraził zgody na lokalizację obwodowej komisji w DPS Kombatant w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, powołując się na zagrożenie dla zdrowia przebywających tam pensjonariuszy oraz personelu domu pomocy. W DPS Kombatant i DPS przy ul. Kruczej będą zlokalizowane odrębne obwody, wyłącznie dla przebywających tam w dniu głosowania osób (w tym osób zameldowanych na pobyt stały oraz osób, których wykazy przekażą kierownicy placówek). Odrębny obwód będzie też zlokalizowany na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego, gdzie głosować będą mogły osoby przebywające na leczeniu.

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu miasta w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Ciechanów najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Pełna lista numerów oraz granic obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych dostępna jest poniżej.

UM Ciechanów lista obwodów do głosowania 28 czerwca 2020

Skip to content