Miasto przygotowało Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na nadchodzący rok. Na jego realizację z budżetu zostanie przeznaczona kwota nie mniejsza niż 1 mln zł. Dotychczasowe obszary współdziałania ratusza z trzecim sektorem zostaną utrzymane.

Współpraca miasta ze środowiskiem NGO zakłada wsparcie dla realizacji przez organizacje pozarządowe wybranych zadań z zakresu działalności gminy. W  myśl obowiązujących przepisów prawa, miasto nie może finansować działalności poszczególnych organizacji pozarządowych, natomiast może zlecać realizację zadań mieszczących się w katalogu zadań własnych. Taka współpraca umożliwia bardziej skuteczną, efektywną i w większym stopniu odpowiadającą potrzebom społeczności lokalnej realizację poszczególnych zadań. Ciechanów współpracuje z ponad 60 podmiotami, które skupiają aktywnie działających ciechanowian, w tym wolontariuszy i społeczników z wybranych dziedzin.

Program Współpracy na nadchodzący rok zachowuje niezmienione obszary współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Jednak po konsultacjach przeprowadzonych przez NGO i Ciechanowską Radę Działalności Pożytku Publicznego w okresie jesiennym oraz na podstawie analizy sytuacji związanej z epidemią, wprowadzono dodatkowe priorytety w realizacji działań na 2021 r.

Szczególny nacisk w nadchodzącym roku kładziony będzie na realizację przedsięwzięć o charakterze społecznym. Ma to związek z trwającą epidemią i jej możliwym wpływem na zmienione potrzeby mieszkańców. Priorytetowe będą działania z zakresu kultury skierowane do grup wielopokoleniowych, w tym do seniorów. Drugą grupą są zadania z zakresu pomocy społecznej dla możliwie szerokiej grupy odbiorców, a trzecią – przedsięwzięcia z zakresu wsparcia działania wolontariatu. Wśród priorytetów utrzymane będą też działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości.

Program Współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi to dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące mechanizmów i narzędzi, za pomocą których miasto umożliwia organizacjom realizację zadań z zakresu: sportu, kultury, edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, ekologii czy ochrony zwierząt. Program jest istotnym elementem lokalnej polityki społecznej i finansowej miasta.

W perspektywie rocznej szczegółowo określa on cele, zasady, przedmiot, a także finansowe i pozafinansowe formy możliwej współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Do finansowych zalicza się: zlecanie zadań w trybie otwartego konkursu ofert, tzw. małe granty przyznawane do kwoty 10.000 zł w trybie pozakonkursowym oraz współorganizację wybranych wydarzeń. W ramach współpracy pozafinansowej kooperacja zakłada m.in. użyczanie lokali gminnych i sal konferencyjnych organizacjom, obejmowanie patronatem władz miasta przedsięwzięć i inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, prowadzenie działalności edukacyjnej i doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych i innych podmiotów oraz pomoc organizacjom w nawiązywaniu współpracy z partnerami o podobnym profilu działania. W mieście funkcjonuje powołana przez prezydenta Ciechanowska Rada Działalności Pożytku Publicznego, składająca się z 12 osób. Sześciu przedstawicieli reprezentujących wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie miasta wybierają same NGO. W składzie rady znajduje się też 3 radnych oraz 3 przedstawicieli prezydenta.

Przygotowany na nadchodzący rok Program Współpracy jest wynikiem konsultacji przeprowadzonych przez miasto z zainteresowanymi podmiotami. Projekt został wypracowany w procesach partycypacyjnych, w oparciu o wcześniejsze doświadczenia samorządu ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz na  podstawie  zgłoszonych przez nie wniosków i uwag. We wrześniu organizacje mogły składać konkretne propozycje zapisów. Wypracowana wraz z NGO, pozytywnie zaopiniowana przez Ciechanowską Radę Działalności Pożytku Publicznego wersja dokumentu, która uwzględnia zgłoszone przez NGO propozycje, została przyjęta na listopadowej sesji Rady Miasta.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zostanie ogłoszony w najbliższym czasie. Udział będą mogły w nim brać podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), spełniające jego warunki. Szczegółowe zasady konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów.

Skip to content