Sesja poświęcona była m.in. wprowadzeniu zmian w tegorocznym budżecie miasta, który dzięki przeprowadzonym oszczędnościom oraz pozyskaniu środków zewnętrznych nie będzie miał deficytu. Radni zgodzili się na przywrócenie bonifikat przy sprzedaży wynajmowanych lokali komunalnych oraz na przekształcenie Placówki Wsparcia Dziennego w Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny. Obradując w trybie zdalnym przyjęli 13 uchwał.

Na sesji jednomyślnie wprowadzone zostały zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2020 – 2032. Zmiany wprowadzane do budżetu miasta mają na celu przede wszystkim zmniejszenie wysokości planowanej emisji obligacji na 2020 rok. Jest to wynik prowadzenia oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej. Planowana przy uchwalaniu budżetu (listopad 2019) emisja w wysokości 11 mln zł została zmniejszona do 4 mln zł.

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju budżet miasta może nie mieć deficytu w bieżącym roku. Ma to zostać osiągnięte poprzez zmniejszenie planowanej w ubiegłym roku emisji obligacji. Jednakże należy zauważyć, iż w wyniku stanu epidemii, wprowadzonych przez rząd ograniczeń w gospodarce oraz wcześniejszych zmian prawno-podatkowych, które uszczupliły dochody wszystkich samorządów, na koniec sierpnia 2020 roku odnotowano mniejsze wpływu z udziału w podatku PIT o 2,6 mln zł. O taką kwotę zostaje wobec tego zmniejszony plan dochodów. Zmniejszone zostają planowane dochody w obszarze dzierżawy mienia komunalnego i opłat z powodu zastosowanych przez miasto ulg dla lokalnych przedsiębiorców. Zmniejszone zostają też dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który w konsekwencji obostrzeń rządowych ograniczył funkcjonowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych.

O 2,5 mln zł zwiększone zostają dochody budżetu miasta. To konsekwencja wypłaty dywidendy z wypracowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie zysku za 2019 rok. Wprowadza się także środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na dokończenie zaplanowanych na ten rok inwestycji w wysokości 3,3 mln zł. Pieniądze te nie pokrywają utraconych dochodów wraz z częścią zwiększonych wydatków z powodu konsekwencji wprowadzonego przez rząd w kraju stanu epidemii.

Na sesji zapadła decyzja w sprawie bonifikat przy zakupie lokali komunalnych wynajmowanych od miasta, warunków ich udzielania i wysokości stawek procentowych. Miasto przywraca bonifikaty dla kupujących wynajmowane lokale mieszkalne z zasobu komunalnego. Najemcy zainteresowani wykupieniem mieszkania ze zniżką będą mogli przy spełnieniu określonych warunków uzyskać nawet 70 % zniżki.

Podczas sesji przedstawiona została analiza ekonomiczna działalności miejskiej spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w tym struktura przychodów i ich kosztów oraz wysokość dochodu za 2019 r. w porównaniu z 2018.

Wrześniowa sesja Rady Miasta Ciechanów była poświęcona także sprawom społecznym.
Decyzją radnych miasto rozwinie działalność pomocową skierowaną do rodzin z problemami opiekuńczymi. Placówka Wsparcia Dziennego, która powstała w ramach projektu unijnego przekształci się w Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny. Jego działalność będzie prowadzona nie tylko w dotychczasowym miejscu przy ul. Powstańców Wielkopolskich, ale także w Krzywej Hali. Z oferty zajęć czy też wsparcia pedagogiczno-psychologicznego korzystać będą dzieci, młodzież, rodzice oraz seniorzy.

Radni podjęli decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ciechanów na powierzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego możliwości korzystania przez mieszkańców Gminy Ciechanów z usług Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ciechanowie.

Uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Bloki”. Obejmuje on obszar położony w pobliżu dworca PKP oraz Hali Targowej BLOKI.

Zapadła także decyzja o nadaniu nazwy „203. Ochotniczego Pułku Ułanów” dla ronda położonego w rejonie skrzyżowania ulic: Gruduskiej, Przasnyskiej i Wojska Polskiego.

Przyjęta została również opracowana przez ratusz po konsultacjach z mieszkańcami „Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Ciechanów na lata 2020 – 2035”, która ma być m.in. istotnym wsparciem w pozyskaniu zewnętrznych środków pomocowych w ramach funduszy NFOŚiGW oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kolejnym okresie programowania.

Skip to content