Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński podczas XX Sesji Rady Miasta (30 kwietnia) otrzymał wotum zaufania. Głosowanie poprzedziła debata dotycząca Raportu o Stanie Miasta. Rada udzieliła prezydentowi również absolutorium. Wszystko w ramach zdalnego posiedzenia przy użyciu wideokonferencji.

Przedmiotem obrad był Raport o Stanie Miasta Ciechanów oraz sprawozdanie z wykonania budżetu w 2019 roku. Wyniki finansowe miasta zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Rewizyjną i Regionalną Izbę Obrachunkową. Poprzedni rok miasto zakończyło z 700 tys. zł nadwyżki, 50,2 mln zł przeznaczonymi na inwestycje, z czego 25,9 mln zł z pozyskanych środków zewnętrznych.

Prezydent otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu na 2019 rok, Radni Miasta udzielili prezydentowi także wotum zaufania.

Stabilna sytuacja budżetu, mimo wielu zewnętrznych przeciwności, w tym niekorzystnych dla samorządów zmian prawno-podatkowych, pozwoli nam przeprowadzić nowe inwestycje, ale też zachować płynność w trakcie kryzysu gospodarczego związanego z rozpowszechnianiem się koronawirusa oraz ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd. Nie będzie konieczności wstrzymania już zaplanowanych inwestycji rozwojowych powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Raport o Stanie Miasta stanowi podsumowanie poprzedniego roku przede wszystkim pod kątem inwestycji, finansów i strategicznych programów. Nową częścią ciechanowskiego dokumentu, w stosunku do ubiegłego roku, jest zawarcie najważniejszych planów inwestycyjno-rozwojowych na kolejne lata. W raporcie przytoczono kluczowe działania inwestycyjne, zrealizowane w 2019 roku przede wszystkim przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych. Wśród opisanych inwestycji znalazły się te dotyczące infrastruktury drogowej, jak np. zakończona budowa nowej drogi obwodowej wraz ze ścieżką rowerową, łączącej dwie drogi krajowe (aleja Unii Europejskiej). Omówiono także projekty mające na celu rewitalizację („Krzywa Hala”, kamienica przy ul. Warszawskiej 18, Wieża Ciśnień wraz z wybudowanym Parkiem Nauki Torus), jak również termomodernizację (7 budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”). Dokument zawiera także informacje o istotnych działaniach w obszarze środowiskowym, w tym np. stworzeniu miejskiego parku „Jeziorko”, wprowadzenia na stałe Ciechanowskiego Roweru Miejskiego, instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Ciechanowa oraz na budynkach użyteczności publicznej. W Raporcie znalazły się także informacje o projektach mających na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, jak modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego, budowa oświetlenia ulic na terenie miasta czy budowa sygnalizacji świetlnej. Można w nim także znaleźć projekty kierowane bezpośrednio do wybranych grup mieszkańców, jak utworzenie Dziennego Domu Senior+, budowa nowego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 czy opisy projektów zrealizowanych w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Raport przygotowali pracownicy Urzędu Miasta Ciechanów i jednostek podległych miastu. Miasto nie posiłkowało się firmami zewnętrznymi. Dokument został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej:http://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/Raport_o_Stanie_Miasta_za_2018_r.html

Podczas XX Sesji Rady Miasta obrady po raz drugi odbyły się w trybie zdalnym, wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane były z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji. Przebieg sesji był transmitowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów:http://bip.umciechanow.pl/rada_miasta/Transmisja_wideo.html

Skip to content