29 uzdolnionych uczniów szkół podstawowych otrzymało nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów. Rady pedagogiczne, które wyłoniły laureatów, brały pod uwagę wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, jak również zaangażowanie w życie społeczne szkoły i miasta. Wręczono również oddzielne nagrody artystyczne.

Nagrody dla najzdolniejszych uczniów w ratuszu wręczył prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. Przyznane zostały nagrody I stopnia w wysokości 900 zł oraz nagrody II stopnia w wysokości 500 zł.

Nagrody I stopnia:
Mateusz Sadowski – SP 3
Anna Barbara Jabłońska – SP 4
Zuzanna Polak  – SP 5
Klaudia Stańczyk – SP 6
Magdalena Przytarska – SP 7
Luiza Dorota Nadarzyńska – STO
Zofia Dmochowska – STO
Gabriel Zbikowski – TWP

Nagrody II stopnia:
Marta Muzińska – SP 3
Jakub Mossakowski – SP 3
Julia Gajewska – SP 4
Oliwia Czajkowska – SP 4
Aniela Stypik – SP 5
Kamil Piotr Gruszczyński – SP 5
Rafał Płoski – SP 6
Bartosz Brudnicki – SP 6
Olga Kosewska – SP 7
Anna Stawińska – SP 7
Juliusz Jan Załuski – STO
Oliwier Szymańczyk – STO
Maciej Jan Krzemiński – TWP
Aleksander Tyjeński – TWP
Mateusz Suwiński – TWP
Alicja Kaszubowska – TWP

Nagrodzeni uczniowie musieli wykazać się wysoką średnią ocen a ponadto spełnić część warunków, jak osiągnięcia w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty na szczeblu co najmniej wojewódzkim, wysokie wyniki sportowe w zawodach na szczeblu co najmniej wojewódzkim, praca w organach szkoły oraz w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych jako osoba funkcyjna lub promowanie miasta swoimi osiągnięciami artystycznymi literackimi lub naukowymi.

Równocześnie wręczono też nagrody artystyczne. Nagrodzeni zostali:

Nagroda I (1500 zł) Filip Czyżykowski (I LO)
Nagroda II (1000 zł) Alicja Stypik (I LO)
Nagroda III (500 zł) Aniela Stypik (SP Nr 5)
Nagroda III (500 zł) Kaja Grzelak (Sp Nr 5)
Nagroda III (500 zł) Maria Długozima (STO)

Za szczególne osiągnięcia artystyczne prezydent przyznał w tym roku Nagrodę Specjalną w wysokości 2000 zł. Otrzymała ją Alicja Szemplińska (I LO).

O przyznanie nagrody uczniowi może wnioskować każda ciechanowska szkoła podstawowa i ponadpodstawowa. Dyrektor szkoły może złożyć dwie nominacje. Zgodnie z założeniami, nagrodę może otrzymać uczeń, który w roku szkolnym poprzedzającym jej przyznanie reprezentował Ciechanów w konkursach o randze wojewódzkiej, krajowej, międzynarodowej. Nagrody przyznaje prezydent na wniosek powołanej zarządzeniem pięcioosobowej Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta, w skład której wchodzą przedstawiciele prezydenta, Rady Miasta Ciechanów oraz Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Skip to content