Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego zmiany w przyjmowaniu i obsłudze interesantów wprowadzają spółki miejskie: PEC, PUK, ZWiK, ZKM i TBS. Przyjmowanie interesantów jest zawieszone, ale ciągłość działania spółek jest zapewniona. Mieszkańcy mogą załatwiać sprawy w spółkach telefonicznie i poprzez internet.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa pięć miejskich spółek wprowadza zmiany w formie obsługi interesantów. Wszystkie będą świadczyły swoje usługi dla mieszkańców miasta, ale w celach zapewnienia bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom, wdrażają zmiany w organizacji obsługi.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o. wprowadza zmiany w rozkładach jazdy miejskich autobusów. Od środy (18 marca) do odwołania w dni robocze autobusy będą kursowały tak, jak w soboty. Powyższe nie dotyczy linii nr 11 (Ciechanów – Opinogóra – Regimin), która będzie realizowana bez zmian. Zmiany wprowadzone są w związku z wdrożeniem działań profilaktycznych, mającymi uchronić jak najwięcej osób przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ale wynikają również ze zmniejszonego zapotrzebowania mieszkańców na usługi komunikacyjne z uwagi na zalecenia pozostawania w domach. W trasy wyjadą wyłącznie te autobusy, które mają zabudowaną kabinę pracy kierowcy. Zintensyfikowano także dezynfekcję autobusów, w szczególności elementów często dotykanych przez pasażerów, to jest poręczy, kasowników oraz wewnętrznego poszycia pojazdów. Inne działalności pozaprzewozowe Spółka prowadzi bez ograniczeń. Stacja paliw, stacja kontroli pojazdów, serwis ogumienia i usługi warsztatowe na ul. Gostkowskiej będą działały bez zmian. Interesanci spółki proszeni są o ograniczenie wizyt w jej biurach do niezbędnego minimum.
Kontakt: tel./fax. 23 672 22 16.
Numery telefonów do poszczególnych jednostek spółki dostępne są na http://zkmciechanow.pl/kontakt.
Nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Płońsku O/Ciechanów 90 8230 0007 3001 5454 2000 000.
Adres e-mail: zkm@zkmciechanow.pl.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie spółka z o.o. ogranicza wstęp osób postronnych na tereny obiektów Spółki. Wstęp mają tylko osoby zapewniające ciągłość jej funkcjonowania. Ograniczona jest także możliwość wpłaty należności do formy przelewów bankowych lub przekazów pocztowych. Kasa na terenie Spółki z uwagi na zalecenia sanitarne jest zamknięta do odwołania. Wnioski o wydanie warunków przyłączeniowych lub inne pisma należy kierować do PECu tylko i wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej w formie skanów.
Nr konta bankowego 70 1240 5282 1111 0000 4894 4430.
Ważne numery telefonów:
tel.: 23 672 33 58, tel./fax: 23 672 21 60,
fakturowanie ciepła tel. 23 672 44 00,
specjalista d.s. rozwoju systemu ciepłowniczego tel. 661 461 489,
tel. alarmowy 23 672 27 32.
Adres e-mail: biuro@pecciechanow.pl.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. także zaleca zminimalizowanie wizyt w biurach obsługi jedynie do spraw koniecznych i pilnych. Odpady komunalne na terenie miasta będą odbierane zgodnie z planem. Od 18 marca zamknięty będzie natomiast Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gostkowskiej 83. Telefonicznie lub elektronicznie można załatwić następujące sprawy: dostarczenie worków do odpadów selektywnie zbieranych, zlecenia na odpady budowlane oraz wyjaśnienia dotyczące płatności i faktur.
Numery telefonów: 23 672 22 42, 23 672 22 49, 23 672 23 05.
Adres e-mail: puk@pukciechanow.pl.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. od 17 marca zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów w siedzibie Spółki przy ul. Gostkowskiej 81. Pilne i konieczne do załatwienia sprawy mieszkańcy miasta mogą załatwiać drogą telefoniczną, e-mailową lub przez stronę internetową Spółki. Od 17 marca do odwołania nieczynna jest także kasa zakładu. Odbiorcy proszeni są o dokonywanie wpłat za usługi przelewem na konto bankowe w Oddziale Bank Pekao SA w Ciechanowie ul. Jana Pawła II 8 (przelewy w tym banku są bez dodatkowych opłat) lub poprzez płatności internetowe.
Nr konta: 64 1240 5787 1111 0010 8705 5631.
Nr telefonów kontaktowych: 23 672 29 60, 672 29 61, 672 24 12.
Nr telefonu alarmowego: 994.
Na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.  znajdują się wszelkie dane kontaktowe Spółki.
Adres e-mail:zwik@zwikciechanow.pl.

Zarząd Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. odwołuje planowane na marzec zebrania Wspólnot Mieszkaniowych. Interesanci są proszeni o kontaktowanie się z pracownikami Spółki drogą e-mailową oraz telefonicznie, ograniczając tym samym przyjazdy do biur Spółki. Całodobowe numery dyżurne zostały wywieszone w gablotach informacyjnych w każdym budynku oraz dostępne są na stronie internetowej Spółki.
Numery telefonów dla interesantów: 23 672 52 76, 672 59 80, 672 23 04.
Fax: 23 672 38 18.
Adres e-mail: tbs@tbsciechanow.pl.

Skip to content