Podczas obrad przeprowadzonych 27 sierpnia w formule wideokonferencji radni przyjęli 12 uchwał i 3 stanowiska. Rada Miasta zajmowała się m.in. sprawozdaniem z wykonania budżetu w I półroczu 2020 r.

Dochody miasta za pierwsze półrocze 2020 roku wyniosły 51%, a wydatki 46% w stosunku do planu na cały bieżący rok. Mimo stanu epidemii, wprowadzonych przez rząd ograniczeń w gospodarce i tym samym mniejszego wpływu podatków do budżetu, miasto wykona wszystkie zaplanowane na ten rok działania inwestycyjno-remontowe.

Rada Miasta Ciechanów przyjęła stanowisko dotyczącego zachowania integralności Województwa Mazowieckiego i krytycznie odniosła się do zapowiadanych planów jego podziału na dwa odrębne regiony. Wskazano m.in. konieczność przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych w tej sprawie i uzależnienia finalnej decyzji o ewentualnym podziale od efektów tych konsultacji.

Zmieniona została uchwała Nr 403/XXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do samorządowych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów, wraz z liczbą punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Zgodnie z nowymi zapisami, rodzice ubiegający się o przyjęcie ich dziecka do przedszkola będą zobowiązani dodatkowo do przedłożenia oświadczenia potwierdzającego przez nich wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie miasta.

Podjęta została też uchwała dotycząca określenia średniej ceny jednostki paliwa dla potrzeb zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem.

Na sesji zapadła też decyzja o wyrażeniu zgody na zbycie niezabudowanych działek stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów (działki od nr 645/3 do 645/13, działka nr 1812/2, działka nr 141/6, działki nr 4301/30, nr 4301/32 , nr 4302/6, nr 4302/16, nr 4302/14, działki od nr 940/17 do 940/20).

Rada Miasta Ciechanów zaktualizowała wysokość stawek za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, które niezmieniane były od początku powstania SPP, czyli od 12 lat. Stanowiły tym samym jedne z najniższych opłat obowiązujących w Polsce. Nowe stawki wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Od tej daty wydłużony będzie do godz. 18.00 czas funkcjonowania SPP przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Jest to związane z wnioskiem mieszkańców, który został zgłoszony podczas tegorocznych spotkań osiedlowych. Przy pozostałych ulicach niezmiennie strefa będzie funkcjonowała do godziny 16.00.

Uchwalono także zmianę Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ciechanów na 2020 rok.

Ponadto Rada Miasta przyjęła stanowiska: z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej, z okazji 40-tej rocznicy Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz w sprawie sytuacji obywateli i mieszkańców Białorusi i wsparcia dla demokratycznych działań białoruskiej opozycji.

Za bezzasadną uznano zgłoszoną do Rady Miasta Ciechanów anonimową skargę na działanie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie.

Skip to content