Od 25 maja miejskie szkoły podstawowe będą ponownie otwarte dla dzieci klas I-III. Zajęcia będą się odbywały w nowym reżimie sanitarnym i organizacyjnym. Prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Tak samo, jak w przypadku dzieci uczęszczających do miejskiego żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w Ciechanowie przeprowadzono bezpośrednie konsultacje z rodzicami. Placówki w Ciechanowie skonsultowały telefonicznie z rodzicami realne potrzeby związane z uruchomieniem opieki od 25 maja. Chęć skorzystania z opieki nad dziećmi w klasach I-III wyraziło na ten moment 99 rodziców.

Zgodnie z wytycznymi rządu – zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlice) wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele. Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych w miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele.

Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej będzie uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach fizycznie uczestniczą. Organizacja tych zajęć i ich godzinowy wymiar będą uwzględniały proporcję uczniów pozostających pod opieką w szkole i tych uczących się w domu. Maksymalna ilość dzieci w grupie to 12. Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba ta może zostać zwiększona, ale nie więcej niż o 2 uczniów. Przy określaniu liczby uczniów w grupie będzie uwzględniany także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

Zmieniona zostanie organizacja pracy w salach. Jedna grupa uczniów będzie  przebywać w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali, z której usunięte będą przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane. Od 25 maja w salach edukacyjnych odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów będzie wynosiła min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). Każdy uczeń w szkole powinien posiadać własne przybory i podręczniki, którymi nie powinien wymieniać się  z innymi. W sali gimnastycznej będzie mogła przebywać ograniczona liczba uczniów.  Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte lub dezynfekowane. Ograniczone zostaną aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi osób. Zajęcia świetlicowe będą mogły odbywać się z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę, a w razie potrzeby do ich realizacji mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

W placówkach ograniczone do minimum zostanie przebywanie osób z zewnątrz, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe), osoby z zewnątrz będą mogły przebywać jedynie w wyznaczonych obszarach. Rodzice będą mogli wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (w tym: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Warto podkreślić, że w przypadku dzieci uczęszczających do miejskiego żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach początkowo chęć wysłania dzieci wyraziło 264 rodziców z 1318 dzieci uczęszczających do placówek. W pierwszym dniu ich ponownego otwarcia (tj. 18 maja) do placówek wysłano jednak tylko 85 dzieci.

Skip to content