Dziś (22 kwietnia) odbyła się wideokonferencja z udziałem władz miasta oraz przedstawicieli przedsiębiorców. Celem było poszukanie na poziomie miasta możliwych prawnie i finansowo sposobów wsparcia dla przedsiębiorców w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego stanem epidemii oraz wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami.

Prezydent miasta ma wystąpić do ministra finansów o zwolnienie wszystkich samorządów z płacenia podatku VAT od przeprowadzanych w tym roku inwestycji. W ten sposób Ciechanów mógłby zaoszczędzić ok. 5 mln zł, które musi z tytułu podatku VAT odprowadzić do budżetu państwa. Ponadto planowane jest wystąpienie do rządu o wprowadzenie rekompensat dla samorządów w przypadku zastosowania czasowego zwolnienia z podatku od nieruchomości. Miasto uruchomi także specjalny numer telefonu, pod którym przedsiębiorcy będą mogli otrzymać informacje o rozwiązaniach pomocowych stosowanych przez administrację państwową. Prezydent poinformował również, że wystąpił do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o wyrażenie opinii w sprawie otwarcia dwóch targowisk miejskich oraz wszystkich działalności handlowych w Hali Targowej „Bloki”. Obiekty zostaną uruchomione w razie nie pogarszania się sytuacji epidemiologicznej oraz pozytywnej opinii ze strony Sanepidu. Wstępnie planowana data rozpoczęcia działalności to 2 maja.

Na podstawie już zastosowanych przez miasto rozwiązań, przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić działalność, są zwolnieni z czynszów za ten okres. Z tego rozwiązania skorzystało już ponad 30 podmiotów. Prezydent poinformował w czasie wideokonferencji, że w przypadku rozpoczęcia działalności restauracji (gastronomii) zawieszone będą do września opłaty za zajęcie terenu, na którym działa ogródek letni.

Miasto zadeklarowało także uchylenie naliczania kosztów odzyskiwania należności w związku z opóźnieniami w płatnościach. Uchwała w tej sprawie będzie procedowana podczas kwietniowej sesji Rady Miasta Ciechanów.

Lokalni przedsiębiorcy mogą skorzystać z odroczenia płatności podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu od marca do maja włącznie lub rozłożenia tych podatków na raty. Odsetki od zaległości będą mogły być umarzane na wniosek.

Przedsiębiorcy mogą także ograniczyć koszty związane z odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Podmiot, który obecnie nie wywarza odpadów komunalnych może złożyć także deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami „wygaszającą obowiązek”.

Możliwe jest też zastosowanie ulg w zobowiązaniach podatkowych związanych z gospodarowaniem odpadami. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty lub umorzenie zaległości na wniosek podatnika. W ramach powyższego dla przedsiębiorców udzielana jest pomoc de minimis.

Ponadto do końca kwietnia miasto oszacuje ewentualne dodatkowe działania, które nie przekroczą 1 mln zł kosztów po stronie miasta, a które mogłyby być przeznaczone na działania pomocowe dla przedsiębiorców.

Spotkanie z grupą przedsiębiorców było transmitowane na stronie Urzędu Miasta Ciechanów. Trwało dwie godziny. Prezydent wyraził gotowość do kontynuacji dialogu.

Skip to content