Miasto rozwinie działalność pomocową skierowaną do rodzin z problemami opiekuńczymi. Placówka Wsparcia Dziennego, która powstała w ramach projektu unijnego przekształci się w Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny, a działalność będzie prowadzona nie tylko w dotychczasowym miejscu przy ul. Powstańców Wielkopolskich, ale także w Krzywej Hali. Z bogatej oferty zajęć czy też wsparcia pedagogiczno-psychologicznego korzystać będą dzieci, młodzież, rodzice, ale także seniorzy.

W ramach prowadzenia działań pomocowych skierowanych do rodzin z problemami opiekuńczymi od października w Ciechanowie działał będzie Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny. Jego działalność sfinansuje w 100 proc. miasto, przeznaczając na ten cel dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Punkt usytuowany będzie w strukturach Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Organizowane będą m.in. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz socjoterapeutyczne dla dzieci. Punkt będzie realizował także programy wsparcia dla osób z pozostałych grup wiekowych, w tym młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów.

Dzieci objęte programem otrzymają stałą opiekę psychologiczno-pedagogiczną. W placówce zorganizowane zostaną dla nich zajęcia grupowe oraz spotkania indywidualne. Program zajęć ukierunkowany będzie na pomoc w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami (rodzinnymi, związanymi z relacjami z rówieśnikami, szkolnymi).

Dzieci będą miały możliwość rozwijania swoich zainteresowań m.in. poprzez warsztaty teatralne, które prowadzić będą profesjonalni aktorzy, warsztaty plastyczne, muzyczne i fotograficzne. Objęte programem dzieci otrzymają codzienne dożywianie.

Rodzicom zapewnione zostanie stałe i systematyczne wsparcie specjalistów nakierowane na rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i wychowawczych. Powstanie też profesjonalna oferta adresowana do rodziców oraz nauczycieli: konsultacje psychologiczne, szkoła dla rodziców i wychowawców, treningi umiejętności wychowawczych, treningi rozwiązywania konfliktów oraz angażowanie rodziców, nauczycieli i dzieci w organizację wspólnych przedsięwzięć.

W punkcie działał będzie też „Klub Babci i Dziadka”, który ma funkcjonować w oparciu o program opracowany przez seniorów. Jego odbiorcami będą chętne dzieci uczestniczące w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest integracja międzypokoleniowa oraz przekazywanie tradycji, jak również budowanie między uczestnikami przyjaznych relacji poprzez wspólne przygotowanie posiłków, opowiadanie ciekawych historii z dzieciństwa seniorów, czy organizowanie wspólnych imprez okolicznościowych.

W godzinach popołudniowych realizowany będzie projekt pod nazwą „Kreatywne popołudnia”. Jego autorami zostanie młodzież, która organizować będzie debaty, koncerty profilaktyczne czy nieodpłatne studenckie „korki” dla uczniów szkół podstawowych i średnich. W planie jest też redagowanie gazety młodzieżowej.

Działalność „Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny” będzie prowadzona w dwóch lokalizacjach: w siedzibie Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A oraz w zrewitalizowanej przez miasto Krzywej Hali. Punkt będzie poszerzoną kontynuacją działalności Placówki Wsparcia Dziennego, która powstała w 2016 roku dzięki pozyskaniu przez miasto środków unijnych.

Projekt uchwały przewidujący utworzenie punktu wsparcia będzie procedowany przez Radę Miasta Ciechanów podczas najbliższej sesji 24 września.

Skip to content