Rozpoczęła się modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście, która umożliwi odchodzenie od wykorzystania węgla w produkcji ciepła w Ciechanowie. Miejska spółka PEC podpisała umowę z wykonawcą prac. Wartość inwestycji to ponad 12 mln zł.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. podpisało z firmą Eneria Sp. z o.o. umowę  na realizację dwóch nowych instalacji kogeneracji na paliwo gazowe o mocy  0,99 MWe i 1,86 MWe. W instalacjach kogeneracji będzie wytwarzane ciepło i energia elektryczna.

Celem projektu jest m.in. ograniczenie kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz modernizacja źródła ciepła na nowoczesne technologie.

 Źródła węglowe powoli odchodzą na zasłużoną emeryturę. My tworzymy nowoczesną sieć, która łączy efektywność w dostarczaniu ciepła mieszkańcom z ekologią. Mamy na uwadze też względny prawne i przede wszystkim ekonomiczne – powiedziała Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Małgorzata Niestępska.

Kolejny kocioł z linii wodnej, w której produkowane jest ciepło dla miasta będzie miał zmodernizowane odpylanie i zostanie dostosowany do nowych, ostrych standardów emisyjnych. Spaliny z kotła będą odpylane do standardu poniżej 30 mg/m3. Na ukończeniu są prace montażowe obudowy filtra i przyłączy kanałów spalin. Wykonawcą zadania jest firma POWENT Sp. z o.o.

Działania w Ciechanowie wpisują się w realizację potrzeby przyspieszenia tempa dekarbonizacji w sektorze energetycznym, wynikającym m.in. z konieczności realizacji międzynarodowych porozumień. Aktualnie na źródle węglowym wykonywane są prace mające dostosować go do spełniania standardów dyrektywy unijnej (tzw. MCP), dotyczącej ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza. Aktualnie obowiązujące poziomy emisji wynoszą 400 mg/m3. Od roku 2023 konieczne jest ich ograniczenie do 100 mg/m3.

Nowe źródła ciepła będą budowane w ramach projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji” i finansowane dotacją w wysokości 39,9 % kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, realizowanego przez NFOŚiGW w Warszawie. Pozostałe koszty projektu pokryje pożyczka z NFOŚiGW.

Wszystkie prace modernizacyjne na źródle i sieci ciepłowniczej powinny zakończyć się do czerwca 2023 r., dzięki czemu PEC Ciechanów uzyska status efektywnej sieci ciepłowniczej.

Poza modernizacją systemu PEC przyłączył w tym roku do sieci ciepłowniczej kolejne budynki. Między innymi mieszkańcy budynku TBS przy ulicy Grodzkiej 3A, oraz dwóch budynków na ul. Sienkiewicza mogą cieszyć się komfortem cieplnym nie generując smogu z palenisk węglowych.

Skip to content