Na 27. sesji Rady Miasta przedłożona została informacja dotycząca działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w 2019 r. Podczas zdalnych obrad, które odbyły się 29 października radni rozpatrzyli 10 projektów uchwał, m.in. sprzeciwiając się planowanemu wprowadzeniu przez rząd tzw. podatku od deszczu.

Radni w swoim stanowisku negatywnie ocenili planowane przez rząd wprowadzenie od 1 stycznia 2021 roku tzw. podatku od deszczu. W opinii samorządowców nowa opłata dla szerokiego grona podmiotów: właścicieli domów jednorodzinnych powyżej 600m2, przedsiębiorców, wspólnot i spółdzielni nie jest skutecznym sposobem na zatrzymanie wody w środowisku i upowszechnienie działań retencyjnych, a jedynie ma służyć zagwarantowaniu dochodów rządowej spółce Wody Polskie.

Radni podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. W związku z pandemią koronawirusa przesunięciu uległy terminy zgłaszania, weryfikacji i wyboru projektów. Nabór planowany jest w listopadzie, formalna weryfikacja w grudniu, głosowanie w styczniu, a ogłoszenie wyników w lutym. Większość dotychczasowych zasad została utrzymana. Szczegóły i zmiany zostaną opisane w oddzielnym komunikacie.

W związku z uaktualnieniem wykazu jednostek, którym Centrum Usług Wspólnych zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną konieczne było zatwierdzenie zmienionego statutu. W drodze uchwały radni wyrazili też zgodę na zawarcie porozumienia Gminy Miejskiej Ciechanów z Gminą Opinogóra Górna i Gminą Ciechanów w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

Przychylnie rozpatrzone zostały wnioski o przedłużenie umów z dotychczasowymi dzierżawcami i odstąpienie od obowiązku przetargowego. Radni zaktualizowali wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok o wskaźnik inflacji wynoszący 3,9% podany przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów.

Zasadne było również pozwolenie na zbycie nieruchomości w obrębie osiedla Niechodzin-Bielin i Śródmieście. Regulacji uległy kwestie związane z prawami użytkowania wieczystego do wytypowanych nieruchomości.

Skip to content