Prezydent Ciechanowa złożył wniosek do wojewody mazowieckiego o zwrot kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w okresie, kiedy w wyniku decyzji rządu realizowała zadania zlecone przez Policję.

Na mocy wydanego 31 marca przez wojewodę mazowieckiego polecenia, w okresie do 31 maja br. miasto poniosło łącznie ponad 116 tys. zł kosztów zadań realizowanych przez Straż Miejską, które nie były zlecane przez miejski samorząd, ale zostały jej zlecone przez Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie.

W konsekwencji decyzji rządu wojewoda polecił burmistrzom i prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim): dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji; organizację wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji oraz prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Jednocześnie wojewoda polecił, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Chociaż strażnicy wykonywali zadania zlecone przez państwo, finansowanie tych zadań nadal pozostało po stronie samorządu. Łącznie wydatki Gminy Miejskiej Ciechanów w tym okresie wyniosły 116.854,21 zł, w tym: zakup środków i wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działań przez strażników miejskich w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (1563,92 zł), wypłata wynagrodzenia strażników miejskich (114.113,61 zł) oraz paliwo dla radiowozów Straży Miejskiej (1176,68 zł).

Prezydent wystąpił o zwrot kosztów na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zmn.). Wniosek o udzielenie dotacji celowej w kwocie 116.854,21 zł został złożony do Wojewody 9 czerwca 2020 r. W przypadku przekroczenia tej kwoty, składane będą kolejne wnioski, gdyż nadal obowiązuje polecenie wojewody odnośnie podporządkowania Straży Miejskiej w Ciechanowie zleceniom Policji.

Do zadań Straży Miejskiej należy szereg ważnych działań, w szczególności związanych z ochroną spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwaniem nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego, czy ochroną obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. To zadania zlecane przez samorząd, finansowane z lokalnego budżetu, do których Straż Miejska została powołana.

Złożenie podobnych wniosków zapowiedziały też inne miasta.10

Skip to content