Organizacje pozarządowe mogą składać konkretne propozycje zapisów do programu od 1 do 30 września. W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Ciechanowa. Projekt, uwzględniający zgłoszone propozycje, poddany będzie dalszym konsultacjom, analizom, po czym stanie się przedmiotem głosowania na sesji Rady Miasta.

Konsultacje dotyczą dokumentu, jakim jest Program Współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ciechanów oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok. Organizacje swoje pisemne propozycje mogą przesyłać pocztą pod adres Urzędu Miasta Ciechanów (plac Jana Pawła II 6), złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów (ul. Wodna 1), bądź przesłać drogą elektroniczną pod adres wks@umciechanow.pl.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji powstanie projekt programu, który zostanie poddany dalszym konsultacjom. Organizacje oraz uprawnione podmioty będą miały możliwość w określonym terminie zgłaszania uwag do projektu programu – drogą elektroniczną, osobiście w Wydziale Kontaktów Społecznych oraz na spotkaniu planowanym w październiku. Kolejnym etapem procedury będzie analiza projektu programu przez komisje problemowe Rady Miasta, z uwzględnieniem wielkości środków finansowych zagwarantowanych w budżecie na 2021 rok. Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy zostanie poddana pod głosowanie Rady Miasta Ciechanów do 30 listopada 2020 roku.

Skip to content