Miasto zakończyło rozdzielanie środków na zadania publiczne. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, prezydent rozdzielił środki na realizację zadań w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, na rozwój sektora pozarządowego, ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

1) Na zadania z zakresów pomocy społecznej (włączając w ten obszar zakres działań podejmowanych na rzecz osób wykluczonych) dotacje otrzymali:

Zadanie I. Organizowanie pomocy środowiskom ludzi najuboższych.
1. Polski Czerwony Krzyż „Czerwonokrzyskie wsparcie dla najuboższych” – 5 000 zł
2. Fundacja Bank Żywności „Wsparcie żywnościowe dla najuboższych mieszkańców Ciechanowa” – 37 000 zł

Zadanie II. Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych.
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci „Nasz Drugi Dom – TPD” – 25 000 zł

2) Na zadania z obszaru ochrony i promocji zdrowia dotacje otrzymali:

Zadanie I. Aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym.
1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 26 000 zł
2. Stowarzyszenie Mazovia Proactiv „Darmowe treningi marszobiegowe i ogólnorozwojowe dla mieszkańców Ciechanowa” – 5 000 zł
3. Ciechanowski Klub Karate Kyokushin „Program aktywności ruchowej – rozwój poprzez ruch” – 8 000 zł
4. Towarzystwo Walki z Kalectwem „Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych” – 9 000 zł

Zadanie II. Organizacja zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
1. Polski Czerwony Krzyż „Promocja zdrowia i bezpieczeństwa wśród młodzieży czerwonokrzyskiej” – 7 000 zł
2. Fundacja Bank Żywności „Edukacja żywieniowa podstawą dobrego zdrowia” – 5 000 zł
3. Stowarzyszenie Autentyczni „Maraton Zumby” – 5 000 zł

3) Na projekty z zakresu rozwoju sektora pozarządowego dotacje otrzymali:

Zadanie I. Organizowanie wydarzeń integrujących środowiska III sektora oraz promocja wolontariatu.
1. Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat „Gala wolontariatu i wsparcie NGO w prowadzeniu działalności wolontariackiej” – 14 000 zł

4) Na projekty z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dotacje otrzymali:

Zadanie I. Opieka nad zwierzętami.
1. Stowarzyszenie Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie „Wioska Staruszków” – 6 000 zł
2. Stowarzyszenie Pies i Spółka „Ptaki – nasi sprzymierzeńcy” – 4 000 zł

Zadanie II. Organizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej.
1. Fundacja Łydynia „Nad Łydynią – o przyrodzie i klimacie” – 6 000 zł
2. Fundacja Bank Żywności „Bank Żywności w Ciechanowie nauczy każdego jak nie marnować środowiska naturalnego” – 4 000 zł

Łączna pula środków zarezerwowanych na realizację zadań publicznych w 2020 r. wynosiła 1 097 000 zł. W minionych dniach miasto przyznało dotacje na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jak również dotacje na zadania z obszaru upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie oświaty, edukacji i wychowania. Nie złożono żadnej oferty na zadania z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego (w tym rozwoju przedsiębiorczości).

 

Skip to content