Jednym z tematów 23. sesji Rady Miasta Ciechanów było sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. W 2019 r. spółka osiągnęła zysk w wysokości ponad 7,5 mln zł. Podczas obrad przeprowadzonych 25 czerwca w formie wideokonferencji radni rozpatrzyli 13 projektów uchwał.

Samorządowcy zmodyfikowali Wieloletnią Prognozę Finansową i budżet na 2020 r. Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 1 616 319,87 zł. Zmiany związane były z potrzebą aktualizacji planu subwencji oświatowej oraz wprowadzenia niewykorzystanych środków z poprzedniego roku.

Tytuł Honorowego Obywatela radni nadali Ignacemu Gogolewskiemu. Znany aktor, reżyser i scenarzysta urodził się w Ciechanowie. W 1953 r. ukończył warszawską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Na przestrzeni lat występował na stołecznych scenach Teatru Polskiego, Dramatycznego, Współczesnego i Narodowego. Pełnił funkcję dyrektora Teatru Śląskiego w Katowicach, Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie i Teatru Rozmaitości w Warszawie.

Radni wyrazili zgodę na zbycie lokalu mieszkalnego nr 34 przy ul. Gwardii Ludowej WRN, niezabudowanych działek w obrębie Podzamcza, Śmiecina Kolonii, Śródmieścia oraz nabycie udziałów do nieruchomości przy ul. Fabrycznej 3 i niezbudowanej działki na osiedlu Niechodzin-Bielin.

Rozpatrzono też petycję mieszkańców, którzy sprzeciwili się budowie wieży telefonii komórkowej w rejonie ul. Śmiecińskiej i uznano ją za bezzasadną. Rada Miasta jednogłośnie zawnioskowała przy tym o podjęcie inicjatywy legislacyjnej przez polski parlament w zakresie zaostrzenia uregulowań dotyczących kwalifikacji stacji bazowych telefonii komórkowych do przedsięwzięć, dla których konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. W obecnym stanie prawnym, sprzyjającym lokalizacji tego typu obiektów, radni ani miasto nie mają możliwości ingerowania w inwestycje firm telekomunikacyjnych na prywatnych działkach, nie ma też konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko takiej inwestycji. Radni podczas obrad komisji zwracali również uwagę, iż w jednej z tzw. tarcz antykryzysowych zaproponowanych przez rząd i uchwalonych ostatnio przez parlament, umożliwiono stawianie masztów bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374, z późn. zm.), sesja odbyła się w systemie zdalnego trybu obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia, w tym uchwały, podejmowane były z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji oraz elektronicznego głosowania. Sesja była transmitowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Skip to content