W związku z pandemią koronawirusa przesunięciu uległy terminy zgłaszania, weryfikacji i wyboru projektów do kolejnej już edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. W listopadzie zostanie przeprowadzony nabór projektów, w grudniu nastąpi ich formalna weryfikacja, w styczniu głosowanie, w lutym zostaną ogłoszone wyniki, a zwycięskie projekty będą wprowadzone do budżetu miasta w marcu 2021 roku. Obowiązujące zasady z poprzedniej edycji nie ulegną zmianie.

W ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego ratusz corocznie realizuje projekty, których autorami są mieszkańcy. Każdy ma szansę na to, aby jego projekt wzbogacił infrastrukturę miejską, zakres działań edukacyjnych, ekologicznych czy kulturalnych i sportowych w mieście. Propozycje projektu mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy. Są podzielone na zakres ogólnomiejski (dotyczące mieszkańców całego miasta) oraz osiedlowy (dotyczącym konkretnego osiedla).

W ramach projektów ogólnomiejskich znajdują się 2 kategorie: tzw. „projekty miękkie” (nieinwestycyjne, dotyczące np. edukacji, integracji społecznej, spraw kulturalnych, sportowych, szkoleń, polityki społecznej, zdrowia, przedsiębiorczości) oraz tzw. „projekty twarde” (infrastrukturalne, czyli przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, na przykład: budowa, modernizacja, rewitalizacja, remont, zakup sprzętu, itp.). Koszt projektów ogólnomiejskich „twardych” nie może przekroczyć 200 tys. zł.

Na każdym osiedlu będzie mógł być zrealizowany jeden projekt, którego wartość nie może przekroczyć 100 tys. zł oraz tyle najpopularniejszych projektów ogólnomiejskich, na ile pozwoli pozostała przeznaczona na Ciechanowski Budżet Obywatelski kwota.

Oprócz tego zrealizowane zostaną 3 projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów. Pojedyńczy projekt miękki nie może przekroczyć 30 tys. złotych. Jeśli w ramach kategorii projektów osiedlowych zgłoszony zostanie wyłącznie 1 projekt dla danego osiedla – jego realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów w głosowaniu mieszkańców.

Aby zgłosić projekt należy uzyskać listę poparcia co najmniej 20 mieszkańców danego osiedla (w przypadku projektu osiedlowego), bądź co najmniej 50 mieszkańców Ciechanowa (w przypadku projektu ogólnomiejskiego). Zgłoszenia będą przyjmowane w listopadzie.

Propozycje mieszkańców podlegać będą ocenie Komisji która sprawdzi możliwości ich realizacji pod kątem merytorycznym i formalno-prawnym. Od negatywnej decyzji komisji przysługiwać będzie odwołanie.

Następnie pozytywnie zaopiniowane projekty zostaną umieszczone na kartach do głosowania i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów oraz w punktach do głosowania. O kolejności projektu na liście zdecyduje losowanie.

Głosowanie, w którym udział może wziąć każdy mieszkaniec Ciechanowa, odbędzie się w styczniu 2021 r. Głos będzie można oddać internetowo oraz papierowo w wyznaczonych punktach. Informacja o wynikach głosowania podana zostanie na stronie internetowej urzędu w lutym 2021 roku.

Do realizacji zostaną przeznaczone projekty, które uzyskają największą liczbę głosów w ramach danego osiedla (projekty osiedlowe) i w ramach całego miasta (projekty ogólnomiejskie). Liczba wybranych do realizacji projektów ogólnomiejskich będzie zależała od wysokości środków przeznaczonych na tę część budżetu partycypacyjnego.

Przyjęcie uchwały Rady Miasta Ciechanów, która będzie określała nowy harmonogram Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok planowane jest na najbliższej sesji 29 października.

Zwycięskie projekty będą wprowadzone do budżetu miasta w marcu 2021 roku.

Skip to content