Przygotowany projekt budżetu miasta na 2021 rok zakłada przeznaczenie blisko 20 mln zł na inwestycje. Największą z nich będzie budowa nowego miejskiego przedszkola przy ul. Szwanke. Prowadzone będą również m.in. kolejne modernizacje dróg. Z kolei miejska spółka ZWiK wybuduje w przyszłym roku kanalizację sanitarną w 20 ulicach.

W 2021 roku rozpocznie się budowa przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym. Pierwsze od 32 lat nowe miejskie przedszkole powstanie przy ul. Szwanke. Planowana jest przebudowa ul. Okopowej, ul. Andersena, ul. Bartołda, dalszy etap remontu ul. Kolbego oraz kontynuacja modernizacji ul. Granicznej i ul. Widnej. Przewidziana jest budowa parkingu przy ul. Gwardii Ludowej WRN.

Miasto planuje ponadto rewitalizację skweru na placu Kościuszki oraz kolejne instalacje OZE na budynkach użyteczności publicznej oraz na gospodarstwach domowych należących do mieszkańców. Prowadzona będzie dalsza modernizacja miejskiego monitoringu, a także rozpocznie się budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Kaczeńców. Na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i ul. Mazowieckiej we współpracy z firmą Sofidel Poland powstanie sygnalizacja świetlna. Miasto planuje dalszą rozbudowę cmentarza komunalnego.

W kolejnej szkole pojawią się indywidualne kodowane szafki dla uczniów, tym razem w SP nr 4. Kontynuowane będą prace związane z przygotowywaniem dokumentacji technicznych celem późniejszej realizacji nowych inwestycji z udziałem środków unijnych w perspektywie budżetowej UE na lata 2021-2027. Mowa o dokumentacjach dla: termomodernizacji kolejnych 12 budynków na osiedlu „Bloki”, rewitalizacji Młyna przy ul. Nadrzecznej, rewitalizacji „Kanałów”, rewitalizacji budynku przy ul. Fabrycznej, budowy wiaduktu pieszo-rowerowego na Krubinku. Wskazanie bieżących wydatków remontowych w zakresie dróg i chodników nastąpi, tak jak w latach poprzednich, po odbyciu przez władze miasta spotkań osiedlowych, w marcu przyszłego roku. Spośród jednostek niepodlegających miastu wsparcie finansowe otrzyma Państwowa Straż Pożarna w Ciechanowie.

Ponadto zostały zaplanowane szerokie działania inwestycyjne spółek miejskich. Zakład Wodociągów i Kanalizacji przeprowadzi budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Cieplińskiego, Przyleśnej, Hubala, Wąskiej, Kąckiej, Wybiegowej, Rowerowej, Polskiej Organizacji Wojskowej, Wiosennej, Komunalnej, Rybnej, Wiejskiej, Szmaragdowej i Bursztynowej. Zarówno sieć kanalizacyjna, jak i wodociągowa powstanie w ulicach: Złotej, Towarowej, Sławika, Husarskiej, Kosynierów, Krasińskiego i w obszarze Jeziorka II. Sieć wodociągowa zostanie wykonana w ulicach: Żytniej, Długiej i Bielińskiej.

W uzasadnieniu do projektu budżetu możemy przeczytać: „Przewidywana nadwyżka operacyjna (ok. 5 mln zł) na 2021 rok, tj. przewaga dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, jest na tyle duża, iż gwarantuje stabilność finansową miasta. Jednak największym zagrożeniem dla realizacji strony dochodowej budżetu Ciechanowa jest wskazywana przez analityków firmy Curulis zbyt optymistyczna prognoza udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok, która została przekazana przez Ministerstwo Finansów i nie uwzględniła ograniczeń w gospodarce wprowadzanych od października 2020 roku przez rząd z uwagi na wielką skalę zachorowań na koronawirusa. Kolejnym elementem osłabiającym dochody miasta będzie wejście w życie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które podwyższą limit umożliwiający podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z 250 tys. euro do 2 mln euro). Beneficjentem tych zmian będzie budżet państwa kosztem budżetów samorządów, gdyż JST nie mają udziału w dochodach z ryczałtu”.

Największą pozycję budżetową stanowią wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty – 68 043 320 zł. Dochody miasta oszacowano na 226 638 000 zł, wydatki sięgną 233 841 664 zł. Z kolei wydatki inwestycyjne wyniosą 18 269 266 zł. Na bieżące utrzymanie dróg przewidziano 4 895 000 zł, na utrzymanie i rozwój miejskiej zieleni 2 688 700 zł, a koszty oświetlenia w całym mieście w związku z rosnącymi cenami energii sięgną 1 910 000 zł.

Procedowanie projektu budżetu przez Radę Miasta Ciechanów zaplanowane jest na najbliższą sesję, która odbędzie się 26 listopada br. w formie wideokonferencji.

Skip to content