Można składać wnioski o usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest oraz odbieranie odpadów z azbestem. Mieszkańcy mogą wnioskować o bezpłatne usunięcie azbestu przez miasto.

Osoby i podmioty (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnoty mieszkaniowe, użytkownicy ogrodów działkowych) zainteresowane usunięciem wyrobów z azbestem w tym roku powinny złożyć wiosek o przystąpienie do realizacji programu w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2020 r.

Złożenie wniosku jest konieczne do ujęcia w bilansie planowanej do usunięcia ilości wyrobów zawierających azbest, a tym samym stanowi podstawę zabezpieczenia środków finansowych na usunięcie i unieszkodliwienie ww. wyrobów.

Usługą zajmie się firma wybrana w wyniku zapytania ofertowego. Ustali ona z osobami, które na dany rok zgłoszą chęć wymiany eternitowego dachu lub chcą pozbyć się znajdujących się na terenie posesji wyrobów z azbestem konkretne terminy demontażu i odbioru tych wyrobów.

Wniosek można pobrać w Biurze Podawczym przy ul. Wodnej 1 lub Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 20 w godzinach od 8.00 do 16.00). Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 23 674 92 83 i 23 674 92 68.

Pod koniec 2015 roku uchwalony został „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016-2032”. Zaktualizowany program wprowadził nowe zasady. Od 2016 r. usuwanie prowadzone jest przez jeden podmiot, wyłoniony na rok przez Urząd Miasta Ciechanów.

Skip to content