Organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w prowadzeniu swojej księgowości w 2020 r. Usługi będą świadczone przez Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat.

Stowarzyszenie pozyskało na ten cel środki z miasta z otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach zadania w zakresie wsparcia rozwoju sektora pozarządowego.

W ramach projektu 7 organizacji pozarządowych będzie mogło skorzystać z bezpłatnego księgowania dowodów finansowych oraz przygotowania rocznego sprawozdania finansowego wraz z deklaracją CIT. Wparcie skierowane jest przede wszystkim do małych organizacji, które nie mają środków na korzystanie z profesjonalnych usług księgowych. Zgodnie z regulaminem, wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte wyłącznie organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej, niezatrudniające pracowników na umowy o pracę oraz posiadające wpis do KRS lub ewidencji stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym.

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie organizacja musi złożyć formularz w formie skanu, przesyłając go na adres e-mail Stowarzyszenia Ciechanowski Wolontariat: ciechanowskiwolontariat@gmail.com. Zgłoszenia przyjmowane będą od 5 do 12 lutego 2020 r. Będą one weryfikowane zgodnie z „Regulaminem uczestnictwa organizacji pozarządowej we wsparciu w ramach projektu”, dostępnym poniżej.

W pierwszej kolejności do projektu będą rekrutowane organizacje, które:

  • posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego,
  • działają (są zarejestrowane) krócej niż 24 miesiące.

Regulamin uczestnictwa organizacji pozarządowej we wsparciu w ramach projektu

Skip to content