Miasto przystąpiło do badania elektromobilności mieszkańców. Celem badania jest wypracowanie strategii rozwoju Ciechanowa w zakresie zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Urząd zaprasza mieszkańców miasta do zabrania głosu w tej sprawie i wypełnienia krótkiej ankiety.

Ciechanów przystąpił do opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Ciechanów”, którego celem jest ocena aktualnego stanu transportu lokalnego w zakresie elektromobilności oraz wskazanie wizji jego rozwoju.

Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miast i dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Jest także elementem polityki środowiskowej ukierunkowanej na poprawę jakości powietrza poprzez wykorzystanie transportu zeroemisyjnego.

Zagadnienie rozwoju elektromobilności, obok promocji wykorzystania samych pojazdów, wiąże się również z rozwojem rynku badawczego i produkcyjnego oraz stworzeniem odpowiedniej infrastruktury ładowania pojazdów.

Od 2017 r. w Polsce podejmowane są działania, które zmierzają do stworzenia warunków do rozwoju elektromobilności oraz paliw alternatywnych w sektorze transportu. W Europie już 17 krajów funkcjonuje system dopłat do nabywania pojazdów napędzanych prądem.

Aby określone w „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Ciechanów” cele i kierunki rozwoju były nie tylko zgodne z wytycznymi i ogólnoświatowymi trendami, ale przede wszystkim stanowiły odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej – zaprasza się mieszkańców do wypełnienia Ankiety do 24 lutego 2020 r. Jej wyniki wpłyną na kształt opracowywanego dokumentu.

Przygotowanie dokumentu finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

Ankieta ma charakter całkowicie anonimowy. Jest dostępna w wersji elektronicznej i papierowej. Wersja papierowej dostępna jest w Biurze Obsługi Interesanta ul. Wodna 1, a wersja online pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjZb4WQbsHKfrKcCoa_aBvv6gReGEKj5qYk48B4KikORGbKw/viewform.

Informacje można także uzyskać w Wydziale Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych tel. 023 674 92 78, 023 674 92 75.

Skip to content