Renowację mają przejść kolejne zabytkowe miejskie budynki, którym nadane będą nowe funkcje. W przetargu na opracowanie dokumentacji technicznych rewitalizacji młyna przy ul. Nadrzecznej oraz budynku przy ul. Fabrycznej 2 wpłynęło łącznie 15 ofert. W najbliższych tygodniach będą one podlegały ocenie formalnej, celem wyłonienia wykonawców. 

Zamówienie obejmuje obowiązek przeprowadzenia niezbędnych badań, analiz,  ekspertyz, wykonania kompletnej dokumentacji technicznej i uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę. Aktualnie oferty są analizowane pod kątem oceny formalnej. Następnie zostaną wyłonieni wykonawcy.

– Planujemy następne zadania inwestycyjne. Chcemy przywracać mieszkańcom kolejne przestrzenie i obiekty miejskie, które obecnie niszczeją. Zabytki są dobrem wspólnym i powinny nam służyć , a nie popadać w ruinę. Na oba projekty będziemy starali się pozyskać fundusze zewnętrzne, tak aby zrealizować je w najbliższych latach – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

W Parku Kultury „Młyn” przy ul. Nadrzecznej znajdą się m.in.: wielofunkcyjna sala, restauracja, bar letni, pomieszczenia edukacyjne i artystyczne oraz miejsce na start-upy. W założeniu po rewitalizacji i rozbudowie obiekt będzie składał się z 3 części: odnowionego budynku młyna, nowego wielofunkcyjnego obiektu oraz dwukondygnacyjnego przeszklonego łącznika. Na potrzeby urządzonej zieleni zagospodarowany zostanie także teren całej działki z ekspozycją na Zamek Książąt Mazowieckich. Obszar, gdzie zlokalizowany jest zabytkowy młyn obejmuje teren o powierzchni około 5 tys. m2. Po wojnie został opuszczony około 1949 roku. W latach 80 i 90 XX wieku, wznowiono jego działalność, lecz na krótko i znów został zamknięty, tym razem na stałe. Budynek po młynie znajduje się w gminnej ewidencji zabytków miasta Ciechanów. Z tego względu koncepcja rozbudowy zachowuje jego zabytkową wartość oraz uwzględnia historyczne położenie. Opracowanie dokumentacji technicznej planowane jest wstępnie do końca tego roku.

Budynek przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie ma zostać poddany renowacji, a docelowo znajdzie się w nim bar mleczny z pełną kuchnią oraz przestrzeń dla organizacji pozarządowych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i problemom społecznym. Budynek został wybudowany w 1907 r. Obecnie ze względu na utratę funkcji użytkowych jest wyłączony z użytkowania. Obiekt jest wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Ciechanów oraz znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i strefie obserwacji archeologicznej. Dla przedmiotowego budynku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Opracowanie dokumentacji technicznej planowane jest wstępnie do końca tego roku.

Na realizację obu zadań miasto planuje pozyskać środki zewnętrzne.

Skip to content