W porządku obrad 12. sesji Rady Miasta znalazło się sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W 2018 roku spółka wypracowała zysk w wysokości blisko 810 tys. zł. Podczas sesji 30 września radni podjęli 11 uchwał.

Zmianie uległ budżet miasta na 2019 rok. Modyfikacje związane były z pozyskaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na doposażenie pracowni informatycznych w Szkole Podstawowej nr 5, 6 i 7 oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów usuwania azbestu. W związku z wprowadzonymi przez rząd i parlament zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz brakiem rekompensaty dla samorządów tytułem utraconych wpływów z udziałów w PIT, zrezygnowano z przeprowadzenia w tym roku inwestycji w iluminację kościoła farnego oraz ograniczono nakłady na bieżące remonty dróg.

Do Strefy Płatnego Parkowania włączono ul. Sierakowskiego i Powstańców Wielkopolskich. Celem jest zwiększenie rotacji pojazdów. Wprowadzono także karty Honorowego Dawcy Krwi uprawniające do bezpłatnego parkowania (dot. osób, które oddały co najmniej 20 l. krwi). Zmiany w SPP będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 r.

Zmieniono uchwałę dotyczącą opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim. Opłatę za wyżywienie podniesiono z 6 do 8 zł. Podwyżka związana jest ze znacznym wzrostem cen artykułów spożywczych, który nastąpił w ostatnich miesiącach. Opłata obejmuje 4 pełnowartościowe posiłki.

Radni wyrazili zgodę na ustalenie lokalizacji budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego z częścią usługową przy ul. Kolbe. Przychylili się też do prośby mieszkańców osiedla „Płońska”, którzy zwrócili się o zmianę nazwy ulicy Bolesława Mariana Kuźmińskiego-Lesiowskiego na Paryską. Mieszkańcy podkreślali, że zarząd osiedla poprzedniej kadencji nie konsultował z nimi propozycji pierwotnej nazwy ulicy.

Samorządowcy dali przyzwolenie na zawarcie kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami 3 nieruchomości przy ul. Tysiąclecia oraz działki polowej na Krubinie. Zdecydowali też o nabyciu niezabudowanych terenów w obrębie Śmiecina, znajdujących się poza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Radni nie uwzględnili wniosku p. Jakuba Sobierajskiego, który postulował zmianę uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ich gabarytów i standardów jakościowych. Przedłożone dokumenty wraz z argumentacją uznano za bezzasadne.

Skip to content