Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński podczas dzisiejszej sesji Rada Miasta otrzymał wotum zaufania. Głosowanie poprzedziła debata na Raportem o Stanie Miasta. Ciechanów jest najprawdopodobniej pierwszym miastem, które zrealizowało nową procedurę wprowadzoną znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym. Dziś Rada Miasta udzieliła prezydentowi również absolutorium.

Raport o Stanie Miasta został opublikowany w pierwszej połowie kwietnia. Sesja była okazją do dyskusji nad dokumentem. Radni mogli wypowiadać się bez limitu czasowego, z czego w większości skorzystali. Możliwość zabrania głosu mieli także mieszkańcy, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału w debacie oraz zebraniu wymaganych ustawą 50 podpisów. Nikt jednak nie zgłosił takiego zamiaru. Wotum zaufania zostało udzielone 15 głosami na 21. Podobnie absolutorium za wykonanie budżetu na 2018 rok.

W dyskusji podczas sesji radni odnosili się przede wszystkim do przywołanych w raporcie inwestycji, pozyskiwania funduszy, wydatków, współpracy z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, do inicjatyw społecznych, edukacyjnych czy proekologicznych.

– To pierwsza taka procedura w Polsce, w której prezydent uzyskuje wotum zaufania od Rady Miasta. Przedstawiliśmy ten blisko 200-stronicowy dokument już teraz, nie dlatego, że się spieszymy, nie dlatego, że chcieliśmy być pierwsi. Jesteśmy przygotowani, mamy widoczne efekty naszej pracy, a nad dokumentem pracowaliśmy od dobrych kilku miesięcy. Była to świetna praca zespołowa, za którą serdecznie dziękuję. Formalnie rozliczamy się z 2018 roku. Trudno jednak nie zauważyć, że już wcześniej, kilkukrotnie to rozliczenie nastąpiło. Bo doskonałym rozliczeniem były wyniki ostatnich wyborów samorządowych – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Raport o Stanie Miasta zawiera informacje o samym mieście, jak też porównanie z innymi miastami o podobnej wielkości, położonymi w różnych częściach kraju. W raporcie uwzględnione są informacje o stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miasta, budżetu obywatelskiego, współpracy z innymi samorządami i jednostkami. Część analityczna dotyczy m.in. oświaty, kultury, turystyki, sportu, rekreacji, rankingów. W raporcie przytoczono kluczowe działania inwestycyjne, realizowane przede wszystkim przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych. Wśród opisanych inwestycji są np. zagospodarowanie terenu wokół dworca kolejowego, rewitalizacja wieży ciśnień i budowa parku nauki, duże zadania drogowe, jak budowa obwodnicy wschodniej Ciechanowa, modernizacje ul. Mazowieckiej, Niechodzkiej, Kargoszyńskiej, Sienkiewicza, modernizacje obiektów – kamienicy przy ul. Warszawskiej 18, „Krzywej Hali”, siedziby miejskiej jednostki kultury. Wskazano szereg działań proekologicznych, w tym dotyczących komunikacji miejskiej (zakup pierwszego autobusu elektrycznego, instalacja na przystankach elektronicznego systemu informacji pasażerskiej, inicjatyw sportowych (budowa skateparku i pumptracku, oddanie do użytku zmodernizowanego stadionu miejskiego), projekty miękkie (edukacyjny projekt dla szkół, szkolenia komputerowe dla mieszkańców) oraz realizowane systematycznie remonty chodników, nawierzchni, budowy parkingów, kanalizacji, oświetlenia czy nowe nasadzenia. Opisano również wydarzenia organizowane, współorganizowane i wspierane przez miasto.

– Miasto Ciechanów w poprzednim roku osiągnęło historyczne wyniki. Wyniki dotychczas niespotykane. Ponad 64 mln złotych przeznaczone na inwestycje w ciągu 12 miesięcy. Nigdy wcześniej nie było tak olbrzymiej kwoty, na konkretne zadania, które zmieniły przestrzeń publiczną. To są inwestycje zauważalne przez każdego mieszkańca, na każdym kroku: inwestycje w drogi, w budynki, w obiekty sportowo-rekreacyjne. Dzięki temu podnosimy jakość życia mieszkańców, odnawiamy miasto, czyniąc je bardziej przyjaznym. To wszystko prowadzi też do budowania poczucia dumy mieszkańców z Ciechanowa i ze zmian, które tu zachodzą. Wiele z tych działań nie mogłoby dojść do skutku, gdyby nie pieniądze pozyskiwane przez miasto, w tym głównie środki unijne. Trzeba to podkreślać, szczególnie w tym roku, kiedy obchodzimy 15. rocznicę przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej oraz kiedy odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego i kiedy kształtował się będzie przyszły unijny budżet – dodaje prezydent Krzysztof Kosiński.

Raport przygotowali pracownicy Urzędu Miasta Ciechanów i jednostek podległych miastu. Miasto nie posiłkowało się firmami zewnętrznymi.

Dokument został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/Raport_o_Stanie_Miasta_za_2018_r.html

Skip to content