Ciechanów włącza się w akcję Związku Miast Polskich, dotyczącą indywidualnego informowania Prezesa Rady Ministrów przez każde miasto w Polsce o sytuacji finansowej danego samorządu, która stała się wynikiem szeregu decyzji rządu i parlamentu z ostatnich miesięcy. Sprawa dotyczy zmniejszenia dochodów podatkowych miast oraz przenoszenia ciężaru finansowania oświaty na samorządy. Prezydent Krzysztof Kosiński skierował w tej sprawie list do premiera Mateusza Morawieckiego.

W treści listu czytamy: „Podjęte w ostatnich miesiącach działania rządu i parlamentu doprowadziły do zmniejszenia dochodów oraz zwiększenia wydatków bieżących samorządów. Gminy i miasta jeszcze nigdy nie były w tak trudnej sytuacji finansowej. W Ciechanowie obliczyliśmy, iż poniesiemy w 2020 roku ok. 12 mln zł kosztów spowodowanych:

  • zmianami podatkowymi,
  • zwiększeniem luki finansowej w subwencji oświatowej,
  • skokową podwyżką wynagrodzenia minimalnego oraz wyłączeniem z niego dodatku stażowego.

Do powyższej kwoty należy również doliczyć planowany wzrost cen energii, który jednak nie może być precyzyjnie oszacowany z uwagi na brak informacji ze strony spółek energetycznych (…).

Odebranie samorządom dochodów podatkowych i równoczesne zmuszanie ich do zwiększania wydatków bieżących spowoduje wycofanie się gmin i miast z aktywności w procesach inwestycyjnych. To z kolei doprowadzi do kryzysu na rynku zamówień publicznych i realnie przyczyni się do spadku PKB czy zwiększenia bezrobocia.

Wzrost subwencji oświatowej z budżetu państwa dla Ciechanowa na 2020 rok to zaledwie 160 tys. zł. Jest to najmniejszy wzrost rok do roku, jaki kiedykolwiek odnotowało miasto. Przy czym wydatki na oświatę w 2020 roku rosną o ponad 3 mln zł.”

Prezydent Kosiński zwraca się z apelem o rozważenie możliwości wprowadzenia rekompensat dla samorządów tytułem utraconych dochodów. W jego ocenie doszło do naruszenia art. 167 Konstytucji RP, gdyż ustawodawca nie zabrał zadań i kompetencji samorządom, a zmniejszył dochody. Tym samym została naruszona konstytucyjna zasada adekwatności środków publicznych przekazywanych samorządom w stosunku do zakresu realizowanych zadań.

List prezydenta Ciechanowa został wystosowany do premiera 4 grudnia br. Zakończony jest prośbą o refleksję rządu nad konsekwencjami polityki względem samorządów: „Działania rządu już dziś prowadzą do poważnego kryzysu samorządności w Polsce oraz zmniejszenia do minimum jakości usług świadczonych przez gminy i miasta mieszkańcom. Proszę o poważną refleksję nad przedstawioną problematyką” – napisał w piśmie skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Więcej o inicjatywnie przeczytać można na: http://www.miasta.pl/aktualnosci/pokazmy-rzadowi-sytuacje-finansowa-naszych-miast.

Skip to content